Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

- Ber om at staten instruerer byggherreorganisasjonene om å akseptere økte priser som følge av valutasvingningene

I et brev til regjeringen og Stortinget ber Norsk Stålforbund, VA og VVS Produsentene VVP, Ventilasjons- og Blikkenslagernes landsforbund staten, som landets største byggherre, om umiddelbart å instruere sine byggherreorganisasjoner til å akseptere økte priser som følge av valutasvingningene.

Daglig leder Kjetil Myhre i Norsk Stålforbund.

De peker videre på at dersom det ikke oppstår slike aksepter, er det høy risiko for stans og forsinkelser av bygge- og anleggsprosjekter.

- Konsekvensene blir dermed at en allerede vanskelig situasjon forverres ytterligere, sier de tre aktørene.

Brevet ble oversendt mandag,

- Koronautbruddet har medført store omveltninger i samfunnet, og store økonomiske konsekvenser. En av konsekvensene har vært en voldsom reduksjon av kronas verdi mot utenlandsk valuta. Dette har rammet mange av våre medlemmer, som importere produkter, hardt og uforutsett, sier daglig leder Kjetil Myhre i Norsk Stålforbund i en kommentar til Byggeindustrien. Han håper nå brevet følges opp og bidrar til endringer.

I brevet peker organisasjonene på at importørene gjerne inngår avtaler basert på fastpris.

- Leverandørstandarden åpner ikke for bruk av indeksregulering, og det er ikke vanlig å ha andre reguleringer av dette i avtalene. Det er heller ikke vanlig for importørene å sikre seg mot valutasvingninger, skriver de i brevet.

De peker videre på at det i forbindelse med den kritiske situasjonen er innhentet en juridisk vurdering knyttet til dette spørsmålet, og at denne vurderingen konkluderer med at det er grunnlag for å kreve revisjon av prisene som følge av den vesentlige endringen som følge av valutasvingningene.

”En mer eller mindre samlet leverandørindustri ser ut til å nå være i gang med å kreve revisjon av avtalte priser. Ettersom det offentlige er en stor innkjøper, ønsker vi å oppfordre til at man tar et klart standpunkt om at man aksepterer revisjon av prisene”, skriver de i brevet.

De peker på at det er noen særlige momenter som tilsier at det er grunnlag for å revidere prisene i den oppståtte situasjonen.

”Endringene i valutakursene oppstod som følge av omstendigheter ingen har kunne forutse, og der både omfanget og konsekvensene oppstod umiddelbart. Det var svingninger på mellom 20 og 30 % de første dagene etter at tiltakene ble iverksatt, noe man aldri har opplevd tidligere. Dette oppstod som en konsekvens av de strengeste tiltakene Norge (og andre land) har iverksatt siden andre verdenskrig, og det er klart urimelig om leverandørbransjen må bære disse kostnadene. Samtidig er det slik at de ofte selger til mindre aktører i bransjen, som igjen har sine kontraktsparter som er sluttbrukerne. Det er derfor ikke tilstrekkelig for leverandørbransjen å kreve betalt av sine kunder, det er behov for en avklaring gjennom kontraktskjeden”, heter det i brevet.

For leverandørene skal det ikke ha inntrådt noen force majeure-lignende forhold ennå, siden det fortsatt er mulig å få tak i materialer.

- Det er bare svært mye dyrere, og forrykker alle kalkylene, og gjør det vesentlig mer byrdefullt å levere, skriver aktørene.

De skriver også at det må tillegges vekt at de økte prisene på importvarer bare er en del av den økonomiske krisen som har oppstått.

- De øvrige elementene som også har rammet økonomien, har også rammet importørene. Valutasvingningene blir dermed en tilleggskostnad utover det næringslivet ellers er rammet av. I et slikt tilfelle fremstår det som klart urimelig og helt uhåndterlig om denne kostnaden skal bæres av importørleddet.