Bekjemper ulykker med kunnskap

Informasjon fra bilbergingsoppdrag skal gi ny og betydningsfull kunnskap til bruk i kampen mot trafikkulykkene.

Nyutviklet registreringsmetode og -system gir blant annet Statens vegvesen tilgang til informasjon om hvor og når uhell skjer, føreforhold og type kjøretøy som er involvert.

Felles innsats for trafikksikkerheten er utgangspunktet for dette samarbeidsprosjektet mellom Viking Redningstjeneste, Falck Redning AS, If Skadeforsikring og Statens vegvesen.

Bedre analysegrunnlag
- Statens vegvesen har i dag oversikt over ulykker med personskader. Når vi gjennom dette prøveprosjektet også får oversikt over andre hendelser, gir det oss et så mye bedre totalbilde at vi etter hvert skal kunne iverksette tiltak før de store skadene skjer, sier prosjektleder Ivar Hol i Statens vegvesen.

Mer informasjon gir bedre grunnlag for å analysere sammenheng mellom vegforhold og uhell. Det gir også et sikrere grunnlag når utbedringstiltak skal prioriteres.

- I tillegg vil vi kunne blinke ut strekninger med uforholdsmessig mange uhell vinterstid, slik at vi kan vurdere økt driftsinnsats. Vi vil også kunne se om det er kjøretøygrupper som er overrepresentert i ulike sammenhenger, sier Hol.

Prøveprosjekt med enormt potensial
Omfanget av prøveprosjektet har gradvis økt siden det startet i 2008 og omfatter i dag deler av Sunnmøre, Romsdalen, Nord-Gudbrandsdalen, fra Dovrefjell til Ulsberg samt Østerdalen og Hedemarken, og i første omgang er det begrenset fram til utgangen av 2011. Prosjektet skal deretter evalueres med tanke på eventuell videreføring.

- I dag har vi data fra de om lag 9000 politirapporterte ulykkene som skjer hvert år, samt grundige analyser av alle dødsulykker. Bergingsselskapene har om lag 350 000 oppdrag per år, så potensialet er utvilsomt stort hvis vi skulle tenke dette som en nasjonal ordning, sier Ivar Hol.

Raskere og enklere
- Vi er opptatt av trafikksikkerhet og dette er et viktig prosjekt for oss i bergingsselskapene. Det er positivt for oss å kunne bidra med opplysninger fra våre bergingsoppdrag og dermed være med å på legge grunnlag for reduksjon i antall ulykker og uhell, sier John Dokken i Falck Redning AS og Svein Setrom i Viking Redningstjeneste.

- For oss er det viktig raskt å få bilder fra skadestedet, både for å klargjøre omfang på skaden og for å kunne iverksette nødvendige og riktige tiltak, for eksempel opprydding og håndtering av last. Registrering av bilbergingsoppdragene gir oss mulighet til å få dette til. Totalt sett vil det ha en stor samfunnsmessig gevinst, sier takstleder Geir Aandalen i If Skadeforsikring.