Jon Sandnes. Foto: Moment Studio

Behov for 800 færre vindmøller med energieffektivisering av bygg

Vindkraftutbyggingen skal bidra til å dekke det økte behovet for fornybar energi etter hvert som vi elektrifiserer samfunnet. BNL mener at vi kan redusere behovet for ny kraft og derav utbygging, ved å satse mer på energieffektivisering av eksisterende bygg.

Jon Sandnes

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL)

Debatten rundt lokalisering av vindmølleparker rammer lokalsamfunn. Behovet for arbeidsplasser, skatteinntekter og ren energi møter klassisk miljøvern. NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft har satt sinnene i kok mange steder.

Bakgrunnen for vindkraftutbyggingen kommer av behovet for å gå mot et fossilfritt samfunn. Statnett peker på at vi vil få et økt behov for kraft på 30 - 50 TWh per år dersom vi skal bli et elektrisk samfunn. Dette tilsvarer 20 – 40 prosent økning fra dagens nivå.

Umiddelbart vil vi tenke at disse 30-50 TWh skal produseres som fornybar kraft i tillegg til den produksjon vi allerede har. Det gir, ifølge Statnett, en halvering av klimagassutslippene i Norge (forutsatt at produksjonen brukes til utfasing av fossil energi).

Vindkraftutbygging har utvilsomt positive sider for klima. For samfunnet vil det også skape arbeidsplasser i forbindelse med utbyggingen. Det er imidlertid klart at utbyggingen har noen miljømessig negative sider som ikke kommer fram i regnestykkene som viser at vindkraftutbygging er lønnsomt. Ikke minst ser vi at det skaper mye lokal uro.

Kan vi redusere behovet for ny kraft kan vi også redusere noe av ulempene med vindkraftutbygging for folk og natur. Det er her energieffektivisering av eksisterende bygg kommer inn. Energibruken i bygg er i dag vesentlig elektrisk, fra 2020 nærmest helelektrisk, og dermed fornybar i Norge

En rekke rapporter og utredninger de siste 10 årene peker på et potensial for å spare minimum 10 TWh i eksisterende bygningsmasse innen 2030. Det er vedtatt i Stortinget at dette skal iverksettes, men foreløpig uten at effektive virkemidler er satt inn. Energieffektivisering kan selvsagt også gjøres i andre sektorer, noe som ytterligere vil reduseres behovet for utbygging. 10 TWh tilsvarer 800 vindmøller av samme type som brukt på Fosen.

Energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse har flere fordeler sammenlignet med vindkraftutbygging. Den krever ingen ny infrastruktur eller terrenginngrep, gir ingen støy, den kan skje over hele landet - der det bor folk, og den vil gi mange arbeidsplasser lokalt. Ikke minst vil den gi folk bedre bygg å bo i med mindre utgifter til energi.

Det vil være av stor betydning for norsk natur om behovet for vindkraft ble redusert med 10 TWh.