Anleggsmarkedet viktig for aktivitetsnivået fremover

Ferske prognoser viser at byggenæringen ligger klar for en ny vekst, men hvor kraftig denne veksten blir er imidlertid sterkt avhengig av utviklingen innen anleggsbransjen.

De fleste er nok noe overrasket over hvordan det har gått med byggenæringen etter at koronapandemien slo inn over verden og Norge i mars i fjor. Etter at det første sjokket hadde lagt seg kom man raskt tilbake i et tilnærmet normalt spor. Smitteverntiltakene rammet selvsagt mange aktører, men ikke i så stor grad som man først kunne frykte. Dermed har man klart å holde oppe en god aktivitet, og nå viser nye prognoser at vi kan stå foran en bra periode for næringens aktører.

I den siste BNL-prognosen som er utarbeidet av Prognosesenteret, forventer man en vekst for tiden fremover inne flere markeder, ikke minst innen ROT-markedet. Innen nye yrkesbygg forventer man en flat utvikling, mens boligbyggingen er ventet å gå noe ned. Hvordan det totale bildet vil utvikle seg vil dermed være avhengig av hvordan anleggsmarkedet utvikler seg. Får man den veksten som er forespeilet innen anleggsaktiviteten vil dette alene bidra til å øke aktivitetsmarkedet i den totale byggenæringen. Men som kjent kan det skje forskyvninger innen denne sektoren. Store prosjekter kan bli skjøvet frem i tid, og om noen av de aller største blir rammet av dette, vil det naturligvis slå inne på totalbildet. Det er også de offentlige investeringene som må være med på å skape den trygghet hele næringen trenger i tiden fremover. Dette gjelder ikke minst også ute i kommunene, hvor en rekke både små og store oppdrag er planlagt å komme ut. Dette vil være meget viktig for en rekke virksomheter om de skal klare å klare å holde hjulene i gang. Dette er også er ansvar politikerne må ta til seg, og man må se viktigheten med å holde sysselsettingen og verdiskapningen oppe innen denne store sektoren.

Det er likevel mye som ser lovende ut, og at det er noe usikkerhet i dagens situasjon må man nesten forvente. Det korte fremtidsbildet er likevel lysere enn de fleste nok har sett for seg, og er dermed med på å forsterke bildet av en næring som har klart seg oppsiktsvekkende bra gjennom en krevende periode for hele landet.