680 nye Oslo-boliger ut på høring

Planene for cirka 680 boliger på området ”Tyngdepunktet” ved Ensjø T-banestasjon i Oslo sendes nå ut på høring

Grunneierne i dette planforslaget består av Skanska Bolig AS, Kolberg Motors AS, Consolidator AS, ANS Rolf Hofmos gate 24 og Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Det er snakk om et område på rundt 45 dekar, en størrelse som tilsvarer seks, syv fotballbaner.

Det fremmes til sammen fem alternative planforslag. Alternativene 1-4 er alle varianter av grunneiernes forslag, med og uten bevaring av Levahn fabrikker og med og uten to høyhusdeler på ca 60 meter.

*Alternativ 1, kalt hovedalternativet, foreslår å rive Levanhs Mekaniske verksted og inneholder høyder på opp til 60 meter.
*Alternativ 2 foreslår bevaring av verkstedet og høyder opp til 60 meter.
*Alternativ 3 er likt alternativ 1, men uten høyhus, dog høyder opp til 42 meter
*Alternativ 4 er likt alternativ 2, men uten høyhus, dog høyder opp til 42 meter.
*Alternativ 5 er Plan- og bygningsetatens alternativ med bevaring av verkstedet og høyder opp til 42 meter.

Plan og bygningsetaten kan ikke anbefale grunneiernes forslag slik de foreligger og hae derfor fremmet et alternativ 5. Dette alternativet forholder seg til gjeldende overordnede føringer for Ensjø-området.

Når høringsperioden er over, 23. desember vil innkomne bemerkninger og innspill bli referert og kommentert og eventuelle endringer innarbeidet i. Planforslaget er planlagt oversendt Rådhuset for politisk behandling i løpet av 1. halvår 2014.