Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Heiko Junge / NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Heiko Junge / NTB

640 millioner mer til riksveiene inn i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår å øke drift og vedlikehold på riksveiene med 640 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Totalt er forslaget til bevilgning over ti milliarder kroner.

– Det er et ganske betydelig beløp. Du får noen meter asfalt for dette, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB da nyheten om de ekstra veimillionene sprakk mandag.

I en pressemelding på regjeringens nettsider bekrefter Samferdselsdepartementet de ekstra vedlikeholdsmidlene til riksveinettet.

– Riksveinettet er viktig for bosetting og næringsliv i hele landet. Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til drift og vedlikehold med over 640 millioner kroner. Totalt vil vi bruke over ti milliarder kroner til dette i år, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Forslaget vil, ifølge pressemeldingen, bidra til å bedre tilstanden og redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveiene. Aktuelle tiltak inkluderer blant annet ny asfalt, drenering, tiltak på bruer og belysning. Drift og vedlikehold er nødvendig for trafikksikkerhet, fremkommelighet, oppetid og for å ivareta verdiene som er investert i veinettet. Godt veivedlikehold bidrar også til å styrke samfunnssikkerheten, skriver departementet.

Deler av pengene vil gå til arbeid etter ekstremværet «Hans» som herjet i Norge i august 2023, og til å utbedre veiskadene etter ekstremværet i Nord-Norge i 2024.

– Regjeringen har vilje til å velge det som er viktig. Vi må få mer for pengene. Vi må ta vare på veiene våre, og vi må prioritere trygt og ansvarlig gjennom en krevende tid, sier Nygård.

Revidert nasjonabudsjett kommer i etterkant av fremleggelsen av ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. I den nye transportplanen er et av hovedgrepene en dreining mot drift, vedlikehold og fornyelse.

– Vi har lagt frem en svært ambisiøs langtidsplan for transport i hele landet. Vi må sørge for at veiene våre tåler et ekstremvær som kommer stadig oftere. Dette påvirker måten vi planlegger transport på. Vi skal bygge nytt der det er nødvendig, og ta bedre vare på det vi allerede har. Dette viser vi nå med å prioritere mer penger til drift og vedlikehold i vårt forslag til revidert nasjonalbudsjett, sier samferdselsministeren.

Prioriteringene i NTP 2025-2036 for veinettet innebærer å fjerne flaskehalser, sikre mot skred både på riks- og fylkesveger, og øke tryggheten i tunneler og på bruer. Ved å utnytte eksisterende infrastruktur håper også regjeringen å spare natur og redusere arealinngrep.

Til riksveier er det prioritert 574 milliarder kroner i planperioden. 235 milliarder kroner går til drift, vedlikehold, fornyelse og mindre investeringer.

Regjeringen prioriterer totalt 65 milliarder kroner til fylkesveiene for opprusting, fornyelse og skredsikring av fylkesveier for å trygge hverdagsveiene. En ny pott på 600 millioner kroner til at fylkeskommunene kan ruste opp 14 bruer som regjeringen anser som kritiske for militær mobilitet.