Det nye Arealbarometeret fra Skog og landskap viser at Oslo kommune består av hele 63 prosent produktiv skog (illustrasjonsfoto: Jørn Hindklev).

63 prosent av arealet i Oslo er produktiv skog

Til tross for lite jordbruksareal, er Oslo eneste fylket hvor både jordbruksareal i drift og antall jordbruksforetak har økt de siste ti årene.

Oslo er Norges tettest befolkede fylke. Både jordbrukets kulturlandskap og skogen er viktige arenaer for opplevelse og aktivitet for innbyggerne.

- For å være gode forvaltere av naturressursene og jordbruksområdene våre, er det viktig å ha oppdatert kunnskap om hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til Landbruks-matdepartementets internettside.

Arealbarometer
- Det aller meste av jordbruksarealet i Oslo er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying, forklarer Jostein Frydenlund, seksjonsleder ved Skog og landskap på Ås. Han har hatt ansvaret for utviklingen av det nye Arealbarometeret.

- I tillegg er det også noe innmarksbeite, arealer med sterkt kulturpreg, som kan benyttes til beite, men ikke høstes maskinelt, sier han videre.

Se arealbarometer for Oslo (pdf).

Her kan du lese mer om Arealbarometeret fra Skog og landskap.

Den «grønne» hovedstaden

- Selv om det er lite jordbruksareal igjen i Oslo er dette verdifulle areal, sier Morten Ingvaldsen, landbruksdirektør ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det er 23 aktive gårdsbruk som holder restene av kulturlandskapet i hevd ved hovedsakelig å drive med korn, gras og husdyrhold. Hele 25 prosent av den dyrka jorda er økologisk drevet, og andelen av økologiske mjølkekyr er på 90 prosent.

Det bor 630 000 mennesker i Oslo. Dette utgjør 12,4 prosent av Norges befolkning. Skogen er, i tillegg til å være en viktig kilde til tømmerresurser, en viktig arena for opplevelse og aktivitet for innbyggerne. Det at så mange mennesker har naturen i umiddelbar nærhet kan bli viktig for fremtidig folkehelse i et fylke med så stor befolkningstetthet.

- Det mange kanskje ikke tenker på, er at skogbruket gjør større deler av skogen tilgjengelig gjennom et godt utbygd skogsbilveinett. Skogsbilveiene brukes flittig av turgåere, syklister og skiløpere, avslutter Ingvaldsen.