4,5 milliarder ut i markedet

Fra 1. januar 2003 åpner Statens vegvesens et drifts- og vedlikeholdsmarked som etter hvert vil utgjøre kontrakter på nærmere 4,5 milliarder kroner. Samtidig skal Statens vegvesens produksjonsvirksomhet være skilt ut som eget aksjeselskap.

- Gradvis, frem til 1.september 2007, skal alle drifts- vedlikeholdsoppgaver konkurranseutsettes. Dette opplyste etatsdirektør Kjell Bjørvig på vegsjefmøtet på Voksenåsen i dag, onsdag. Den gradvise konkurranseutsettingen skal innebære at en femdel av kontraktsmassen utlyses hvert av de neste fem årene. Det betyr at 20 prosent av kontraktene som inngås med produksjondelen 1. januar 2003 bare får en varighet på åtte måneder, de neste 20 prosentene får en varighet på 20 måneder og så videre. Funksjonskontrakter Funksjonskontraktene for drift og vedlikehold har et samlet volum på 2,4 milliarder kr. Asfaltoppdragene er holdt utenfor funksjonskontraktene. Asfalt, fresing og vegmerking konkurranseutsettes helt og fullt fra 1. januar 2003. Disse kontraktene har et samlet volum på 1 milliard kroner. I tillegg kommer mindre forefallende oppgaver som det ikke er enkelt å plassere innenfor rammen av funksjonskontraktene, det vil si mindre utbedringsarbeid, gang- og sykkelveier, mindre trafikksikkerhetstiltak, miljø og kollektivtiltak. Disse oppgavene har også et kontraktsomfang på rundt 1 milliard kr. - Dersom vi hadde valgt å lyse ut alle oppgaver med en gang, er jeg ganske sikker på at det nye produksjonsselskapet ville vunnet nær innpå 100 prosent av kontraktene. Markedet er rett og slett ikke i stand til å håndtere et så stort omfang. Vi må med andre ord ta et ansvar for å utvikle et marked med konkurranse. Og jeg minner om at hensikten med konkurranseutsetting faktisk er effektivisering, sa Bjørvig. 106 kontrakter Veinettet deles inn i 106 funksjonskontrakter. 23 slike kontrakter blir lyst ut i 2003. Dette utgjør om lag 9900 kilometer riks- og fylkesvei, altså vel 18 prosent av veinettet. Det er lagt vekt på mest mulig ensartete kontrakter tilpasset geografi, klima og veinett. Jevnt over vil hver kontrakt omfatte mellom 400 og 1000 kilometer vei og ha et volum på mellom 15 og 35 millioner kroner årlig. 4-5 kontrakter, som vesentlig omfatter noen av øysamfunnene, har betydelig mindre omfang. Det vil også bli stilt krav til tilbyderne, for eksempel at 25 prosent av de som skal utføre oppgavene må være tilsatt i selskapet, eller at tilbyderselskapene må ha en egenkapital på minst 10 prosent av kontraktens volum.