375 millioner kroner til kompetanseutvikling

Kompetanseheving for lærere og skoleledere er en sentral del i gjennomføringen av Kunnskapsløftet. For 2007 er det bevilget 375 millioner kroner til kompetanseutvikling til kommuner, fylkeskommuner og andre skoleeiere.

335 millioner kroner av dette skal fordeles til skoleeierne etter objektive kriterier etter en fordelingsnøkkel. 40 millioner kroner er øremerket videreutdanning i 2. fremmedspråk og naturfag, og skal fordeles til skoleeiere på grunnlag av lokale behov, etter særskilt vurdering hos fylkesmannen. Midlene skal fordeles omtrent likt mellom de to fagene. Tildelingen av midlene skjer i direktoratets fullmaktsbrev til fylkesmennene 2007.