Rune Aale -Hansen

14 tiltak for å redusere klimagassutslipp i byggenæringen

I Aftenposten 15. november i fjor, ba sjefene i AS Rockwool, Sweco Norge AS, Veidekke ASA, Aspelin Ramm og Protan AS om at det stilles strenger klimakrav til bygge- og anleggsbransjen.

Innlegg av:

Rune Aale -Hansen
Administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening - NKF

Sammen med bransjen blir NKF invitert til møte med kommunal- og moderniseringsministeren i begynnelsen av mars, for å presentere forslag til hvordan få ned klimagassutslipp i byggenæringen. Klimautfordringene venter ikke, derfor ønsker NKF å bidra til å løfte dialogen videre – med konkrete forslag.

Miljøfokus er i sterk vekst i byggebransjen over hele landet. Blant annet er antallet fossilfrie byggeplasser, solcelleanlegg, varmepumper/brønnparker for utnyttelse av varme fra grunnen og bygninger med konstruksjoner i lavkarbon betong økende. Det er imidlertid forskjell på kapasitet hos store og små kommuner som byggeiere og bestillere av nye bygg.

Også for kommunene er forutsigbarhet viktig. Regler og krav må være tydelige og rettferdige for hele byggenæringen. Kommunene opplever at leverandører og entreprenører ikke tør satse hvis de ikke er trygg på likebehandling. Det er ikke bare kommunene som varierer i størrelse, men også entreprenørene. Derfor kan det være vel så riktig å stille krav vedrørende byggemateriale, til leverandørene som leverer de samme varene til både små og store entreprenører.

Gjennom Statsbygg, som er en av landets største byggeiere, kan staten bidra til markedsutvikling gjennom krav overfor leverandører og entreprenører. Tilsvarende kan staten bruke eierskapet i andre statseide bedrifter, som Equinor og liknende.

I noen sammenhenger er NKF tilhenger av å innføre strengere krav i lov og forskrifter, samtidig mener NKF holdning og kultur er viktig. Derfor foreslår vi følgende konkrete tiltak i uprioritert rekkefølge:

1. Utarbeide/oppdatere veiledningshefte til offentlige innkjøpere/kommuner bl.a. om hvordan det kan (skal) stilles strenge miljøkrav. Dette bør inkludere hvordan man kan innarbeide klimaeffekt av å transportere, produsere og destruere i klimaregnskap.

2. Staten kan innføre insentiver i form av fradrags- eller støtteordninger til kommuner som byggherre, for å kunne garantere for nødvendig infrastruktur i form av nok elkraft ført frem til byggeplass slik at eventuelle elektrisk drevne maskiner sikres lademuligheter.

3. Innføre en ordning med innkjøpsfaglige/juridiske bistand til kommunene som ønsker å stille strenge miljøkrav i anskaffelsesprosessen.

4. Innføre en ordning der man betaler pant for materialer som man får tilbake ved retur. Dette vil gi høyere gjenbruksverdi. Krav til en viss prosent gjenbruk vil kunne bidra til å utløse nye forretningsmodeller, men de må være forutsigbare så noen tør å satse.

5. Egen sertifiseringsordning for gjenbrukte materialer vil gi økt verdi og redusert risiko. Klassifisere gjenbrukte materialer etter andre regler enn nye der det er mulig.

6. Foreta systematisk gjennomgang av typiske byggematerialer som er egnet for gjenbruk og hvordan disse kan omsettes. Dette kan bidra til å tydeliggjøre potensialet i materialer og på sikt stille krav til hvilke materialer som må gjenbrukes.

7. Kommunen bør pålegges å innarbeide klimakrav i planbestemmelser.

8. Det bør lages veileder om hvordan disse bestemmelsene bør brukes av kommunene. Det er samtidig viktig med klare bestemmelser (f.eks.: Det skal føres klimaregnskap vs. det bør føres).

9. Det kan og bør stilles krav til maksimalt utslipp og klimaregnskap i den enkelte byggesak gjennom konkrete krav i teknisk forskrift. Kommunene kan deretter føre kontroll gjennom tilsyn.

10. Leverandørindustrien bør utfordres på (krav til) gjenbruk og sirkulærøkonomi: F.eks. blir resirkulert stål i økende grad tilgjengelig som standard konstruksjonsstål. Her finnes det i dag en rekke profiler som er valset av resirkulert stål. Videre har vi sponplater som er laget av avfall fra treindustrien. Betongindustrien tilbyr nå betong med et vesentlig lavere karboninnhold enn den betongen man tidligere benyttet.

11. Det bør vurderes å stille krav om at de mest benyttede bygningsmaterialene skal være dokumentert ved EPDer ( Environmental Product Declaration . Dette er en miljødeklarasjon som på en objektiv måte fremstiller miljøprofilen til et produkt. En EPD vil vise klimagassutslippet til et produkt i et livsløpsperspektiv).

12. Vurdere krav om at anleggsmaskiner i størst mulig grad skal gå på elektrisitet, hybride løsninger, biodiesel (HVO/BTL) eller hydrogengass. På dette området kan innkjøpere utfordre bransjen i anbudskonkurranser, og premiere den leverandøren som tilbyr det mest klimavennlige utstyret.

13. Vurdere krav om at byggtørk skal utføres ved bruk av fjernvarme eller varmepumpeteknologi. Dette kan skje ved at varmesentral etableres tidlig i byggefasen og det bygges inn anlegg for vannbåren varme i bygningens etasjeskillere

14. Vurdere krav om at belysning på byggeplass skal være LED-teknologi.