119 mva-milliarder til statskassen i fjor

Skatteetaten krever inn stadig mer merverdiavgift. For avgiftsåret 2003 er det innbetalt 119,3 milliarder, eller 98,9 prosent av beregnet mva, målt per 30. juni. Tilsvarende tall for året før var 98,6 prosent.

Beregnet merverdiavgift har økt kraftig de siste årene på grunn av økt omsetning og innføring av mva på tjenester (mva-reformen). Beregnet avgift har økt fra 91 milliarder i 1998 til over 123 milliarder per 30. juni i år. Til tross for denne kraftige veksten har skattefogdkontorene klart å holde den akkumulerte restanse (dvs. all utestående avgift uansett hvilket avgiftsår den gjelder og som fortsatt kan innkreves fra skyldner) på samme nivå som i 1998. Av den akkumulerte restansen gjelder kun 1,8% aktive virksomheter, mens resten gjelder virksomheter under konkursbehandling eller personlige næringsdrivende som har avsluttet virksomheten. Riksrevisjonen påpekte i sin undersøkelse av innfordringen i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten (Dokument nr. 3:11 2003-2004) at mva-restansene hadde økt i perioden 2000 til 2002. Denne økningen må imidlertid sees i forhold til at skatteetaten i 2001 innførte et nytt forvaltningssystem for mva, innføringen av mva på tjenester og at beregnet mva økte med 21 milliarder fra 2000 til 2002. Resultatene målt pr 30. juni viser imidlertid at innkrevingen nå er på samme nivå som før innføringen av det nye systemet. - Jeg er svært fornøyd med at vi opprettholder de gode innkrevingsresultatene, ikke minst i lys av at merverdiavgiftsreformen har gitt oss 25.000 nye avgiftspliktige, sier skattedirektør Bjarne Hope. - Gjennom en riktig bruk av tvangsmidler og dialog med de avgiftspliktige sørger skattefogdkontorene for at avgiftsbeløpene i all hovedsak blir innbetalt, sier Jan M. Magnus, avdelingsdirektør i innkrevingsavdelingen i Skattedirektoratet. Han påpeker at den andelen ubetalte avgifter som er basert på avgiftspliktiges egne innberetninger nå er 100 millioner kroner lavere enn i 1998, til tross for den store økningen i utliknet avgift.