100 km/t på E18 i Vestfold

6. mai skiltes fartsgrensen opp til 100 km/t på E18 på strekningen fra Eik i Buskerud til Helland i Vestfold.

20. juni skjer det samme på den siste biten av den nye E18 fram til Kopstadkrysset. Strekningen fra Helland til Kopstad er bare 2-3 km. Tilsammen vil 31 km ny motorvei klasse A da få 100 km fartsgrense. Unntaket blir forbi bomstasjonen og kryssområdet ved Island (for de lokalkjente). Forutsetningen er at Samferdselsdepartementet følger Vegdirektoratets anbefaling og fatter vedtak om ny fartsgrense. I dag er fartsgrensen 90 km/t på hele strekningen. Erfaringene fra de to prøvestrekningene i Akershus som har fartsgrense på 100-km/t, det vil si E6 fra Horgenkrysset til Østfold grense og E6 fra Oslo bygrense nordover til Skedsmovollen, er så langt positive. Vegdirektoratet ventet en gjennomsnittlig hastighetsøkning på 3 til 4 km/t etter innføringen av ny fartsgrense. Trafikktellinger på de to strekningen de tre første månedene i år, viser at gjennomsnittsfarten bare har økt med henholdvis 2 og 1 km/t sammenlignet med samme periode i fjor. Begge steder er gjennomsnittshastigheten lavere enn 100 km/t. Det kan tyde på at fartsgrensen nå er mer i overenstemmelse med hva trafikantene oppfatter som riktig kjørehastighet.