<p>Veidekke er i ferd med å gjennomføre en større omlegging innen både bygg og anlegg. Arkivfoto</p>Konsernsjef Arne GiskeJørgen W Porsmyr, konserndirektør, prosjektutvikling i Skandinavia, Entreprenør Danmark.Catharina Bjerke, konserndirektør Veidekke Industri.Hans Olav Sørlie, konserndirektør Bygg Norge.Øivind Larsen, konserndirektør Anlegg Norge.Jimmy Bengtsson, konserndirektør, Entreprenør Sverige.Catharina Bjerke, konserndirektør Veidekke Industri.Terje Larsen, konserndirektør, CFONyvalgt styreleder Svein Richard Brandtzæg var også til stede på kapitalmarkedsoppdateringen. Her sammen med konsernsjef Arne Giske.

Veidekke strammer grepet - skal ha resultatmargin på over 4,5 prosent innen 2022

Konsernsjef Arne Giske i Veidekke ASA er helt klar på at det vil fokus på lønnsomhet og ikke vekst for virksomheten de nærmeste årene. Og konsernsjefen og hans nærmeste medarbeidere er nå i ferd med å implementere en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten.

Veidekke ASA

Omsatte for 35,6 mrd. NOK i 2018.

Har 8.500 ansatte i tre land.

Er Norges største og Skandinavia fjerde største entreprenør og eiendomsutvikler.

42 prosent av omsetningen kommer innen yrkesbygg, 23 prosent innen bolig, 20 posent innen anlegg og 15 prosent innen industri.

Leverte torsdag Q1-tallene som viser en omsetning på 8,5 mrd. kroner (opp 20 prosent fra i fjor) og et resultat før skatt på – 21 millioner kroner (- 11 i 2018).

Torsdag arrangerte Veidekke en kapitalmarkedsoppdatering med en grundig gjennomgang av alle virksomhetsområder i konsernet – samt at det ble presentert en rekke tiltak som skal føre skuta tilbake på riktig kurs.

- Vi har en lang historie med høy vekst og god marginutvikling - men dette bildet endret seg kraftig i fjor. Vi har etter beste kunnskap tatt kloke valg, men vi er kommet i en situasjon vi ikke har ønsket. Veksten, i tillegg til kompleksiteten i oppdragene, har nok hatt en effekt på resultatutviklingen de senere årene, spesielt i Norge og Sverige, påpeker Giske – som sier fjoråret er et år de skal lære mye av

- Vi har allerede satt i gang flere prosesser for å bedre lønnsomheten – og dette arbeidet forsetter for fullt nå, sier Giske.

Veidekkes ambisjoner frem mot 2022 er en omsetningsvekst på 3-5 prosent per år, en resultatmargin i 2022 på over 4,5 prosent før skatt, de skal ha et utbytte på over 50 prosent av resultatet – og 0 alvorlige ulykker.

Flere årsaker
Han peker på flere konkrete årsaker til hvorfor resultatsvikten har kommet. Blant annet trekker han frem at det har vært tap på flere større anleggsprosjekter, hovedsakelig grunnet usikkerhet knyttet til godtgjørelse for endrings- og tilleggsarbeider. Innen bygg trekker han frem at boligproduksjonen i Stockholm går med underskudd som følge av tap i enkeltprosjekter. I tillegg er det lønnsomhetsutfordringer på Sør- og Vestlandet og svak inntjening på større enkeltprosjekter. Innen prosjektutvikling har det vært en markedsdrevet resultatnedgang – og lav aktivitet i Sverige og spesielt i Stockholmsområdet. Innen Industri er det økte kostnader på innsatsfaktorer og lavere kapasitetsutnyttelse innen asfalt.

(Klikk for større versjon)

Store prosjekter trekker resultatet ned
Det er allerede satt i verk flere tiltak som utarbeidelse av program for samlet usikkerhetsstyring, forbedringsinitiativ og ressurseffektivitet og tilpasninger i konsernledelsen.

- Resultatsikring skal gi marginøkning i 2020. Men det er nødvendig med en kraftfull tilpasning til et marked i endring, legger Giske til og trekker frem at prosjektporteføljens risikoprofil er påvirket av store prosjekter.

- Ti prosent av prosjektene står for 50 prosent av omsetningen. Det er tilfredsstillende resultat i store deler av porteføljen, men tapsprosjektene svekker marginene i porteføljen kraftig. Utelates fire store prosjekter øker marginen med to prosent, påpeker Giske.

Disse tiltakene på virksomhetsnivå skal løfte resultatene:

* Eiendomsvirksomheten har etter noen år med sterk vekst i boligsalget og gode resultater, opplevd et svakere boligmarked med færre salg og igangsettelser, særlig i Stockholm-regionen. I Sverige prioriterer Veidekke på kort sikt salg av boliger som er i produksjon, samtidig som man utvikler utvalgte prosjekter for salg og løpende dimensjonerer aktivitets- og kostnadsnivået.
* Dra nytte av den gode markedssituasjonen i Norge gjennom fortsatt høy aktivitet i form av prosjektstarter og transaksjoner.
* Byggvirksomheten skal i større grad organiseres med tyngdepunkt rundt de store byene og befolkningssentrene.
* Bygg Norge skal gå fra å være generalist til å bli en produktspesialist innenfor bolig-, kontor- og skolebygg.
* Heve marginnivået generelt, og fullføre det særskilte forbedringsprogrammet for boligbyggprosjekter i Stockholm-regionen.
* Styrke Hoffmanns posisjon som ledende utvikler og bygger av næringsbygg i Danmark.
* Anleggsvirksomheten i Norge endrer prioriteringer for å øke lønnsomheten og redusere risikoen.
* En strengere seleksjon av prosjekter.
* Betydelig reduksjon i kapitalbindingen.
* Styrking av ledelseskapasitet og kompetanse.
* Industrivirksomheten skal gjenskape lønnsomheten mot 2020 med tiltak særskilt rettet mot virksomhetene innenfor Asfalt og Drift og vedlikehold.
* Snuoperasjonen i Drift og vedlikehold viser lovende resultater.
* Bedre kapasitetsutnyttelse og riktig prisingsstrategi skal bidra til å løfte lønnsomheten i asfaltvirksomheten.

Fra generalist til spesialist
Innen bygg i Norge har det gjennom flere år vært høy vekst - men lønnsomheten er satt under press.

- Det er stor spredning i prestasjon og lønnsomhet mellom de ulike enhetene, komplekse prosjekter er blitt håndtert av små og lokale virksomheter med tilgang til begrensede ressurser og det har vært utilstrekkelig risikohåndtering og økende marginglidning. Men det er samtidig et marked med stort potensiale og vi har en stabil organisasjon med solid kompetanse og mye erfaring, sier Hans Olav Sørlie, konserndirektør bygg Norge i Veidekke.

Det er tatt en beslutning om en strategisk dreining av dette virksomhetsområdet – og bygg skal gå fra å være en generalist til å bli en spesialist. Dette innebærer at det er en skjerpet satsing inn mot tre produktområder; bolig i blokk, kontorbygg og skoler.

- Samtidig kommer vi til å prioritere kunder som er spesialister på sine typer bygg, er profesjonelle flergangsbestillere og inviterer til tidlig involvering. Vi kommer til å gå for prosjekttyper der vi har kompetent og erfaren prosjektledelse, god risikoforståelse og erfaringsbasert kalkyle og standardiserte prosesser. Vi sikter mot økt lønnsomhet med lavere risiko, og vi skal gjøre mer av det vi er best på, slår Sørlie fast.

Målet er at 80 prosent av bygg-omsetningen skal omfatte en portefølje der bolig i blokk, kontorbygg og skole inngår – og at de resterende 20 prosentene kan omfatte øvrige prosjekter som møter de andre kriteriene konsernet stiller for lønnsom produksjon. Sørlie peker på at denne strategien vil gi en økt konsentrasjon i og rundt storbyene.

- Vi går fra lokal konkurransekraft til nasjonal produktspesialisering og prosjektorganisering på tvers av forretningsområdene. Storbyene skal støtte distrikter og avdelinger med forretningskritisk kompetanse. Samtidig vil en ny organisering bidra til lavere strukturkostnader, sier Sørlie. Denne satsingen innebærer at de også skal øke satsingen i Bergen og Stavanger.

(Klikk for større versjon)

- Vi har en ambisjon om å være landets mest lønnsomme byggentreprenør, og det skal vi få til ved økende grad av produktspesialisering, lønnsomhet foran vekst og slagkraftige og operative organisasjoner med tyngdepunkt i storbyene, sier Sørlie.

Store omlegginger innen anlegg
Etter mange år med kraftig vekst er anleggsvirksomheten til Veidekke i Norge inne i en stor omstillingsfase.

- Dette gjør at vi kommer til å bli langt mer effektive i valg av prosjekter og vi skal ha en styrking av ledelseskapasitet og kompetanse, og det vil bli kostnadskutt og økt kapitaleffektivitet. Vi har et mål om betydelig økt lønnsomhet med lavere risiko, påpeker Øivind Larsen, konserndirektør anlegg Norge.

Dette skal de få til ved å gjennomføre en rekke omstillinger i måten å arbeide på og ikke minst rundt hvilke prosjekter de skal få inn i porteføljen.

- Vi har en stor andel store veiprosjekter i porteføljen, og vi søker en bedre balanse av prosjekttype og prosjektstørrelse. Enkelte veiprosjekter har vært for store og risikofylte både for vår virksomhet og mange andre entreprenører. Vi kommer nå til å søke prosjekter vi har lyktes med tidligere og velge etter kompetanse - ikke kapasitet og sysselsetting. Vi kommer til å øke ledelsens eierskap til tilbudene samt styrke prosjektlederkapasiteten og samtidig øke kunnskapen om og forståelsen av kunden samt øke fagkompetansen på kjernefunksjonene, sier Larsen.

Konkret innebærer dette at Veidekke ikke kommer til å gå inn på kontrakter som overstiger 1,5 milliarder kroner, uansett oppdragsgiver. De vil heller ikke gå inn på rene anbudsjobber der de ikke kan være med å påvirke i en tidligfase.

- Vi har et mål om betydelig økt lønnsomhet med lav risiko, men det vil ta tid. Det er snakk om store og langvarige prosjektgjennomføringer som tar tid å fullføre - og det vil gå 2-3 år før vi har snudd virksomheten, sier Larsen.

Samtidig skal kostnadene skal ned og dette omfatter i hovedsak felles- og administrasjonskostnader, samt at maskinparken skal reduseres med rundt 50 prosent.

(Klikk for større versjon)

- Bedre kapasitetsutnyttelse og dreining av prosjektporteføljen vil redusere maskinbehovet. Vi ser nå på hvordan maskinbehovet skal dekkes – og det blir en mulig tredjepartshåndtering av maskinparken. Dessuten skal fordringene ned. Veidekke har utstående fordringer for anlegg i Norge på cirka 1,5 milliarder kroner. Dreiningen av prosjektporteføljen skal bidra til å redusere fordringsnivået og tvisteomfanget, påpeker Larsen.

Det er budsjettert et underskudd i den norske anleggsvirksomheten også i 2019 – men de skal få positive tall i 2020 – og opp på fire prosent i 2022.

- Ordreboken vil påvirke resultatet
Veidekkes CFO, Terje Larsen, påpeker at Veidekke har hatt høy vekst og god lønnsomhet gjennom mange år – men at ordreboken vil påvirke inntjeningen også i noe tid fremover.

(Klikk for større versjon)

– Vi har cirka fem milliarder kroner i gjenværende omsetning som ikke vil genere resultat. Disse må fullføres før vi kan se resultatene fra omstruktureringen. Vi skal heve lønnsomheten og resultatene. betydelig fremover – og dette skal bedre seg gradvis frem til 2022 til 4,5 prosent resulat før skatt - og høyere. Samtidig har vi en sunn og solid balanse, men vi ser også at finansieringsmodellen utfordres av økt kapitalbinding og svake resultater. Færre kundefordringer og en mindre maskinpark innen anlegg og i industrivirksheten vil hjelpe på dette bildet. Vi skal halvere investeringsnivået fra cirka 1,2 milliarder kroner i 2018 til 500-600 millioner i 2019, sier Larsen - og understreker at det er nødvending med en kraftfull tilpasning til et marked i endring.