Arne GIske

Giske: Skal prioritere forbedrede resultater fremfor vekst

Veidekke ASA avholder torsdag en kapitalmarkedsoppdatering der konkrete mål for lønnsomhet, kapitaleffektivitet og sikkerhet presenteres. 

 – Veidekke har som overordnet mål å gjenskape en virksomhet med god lønnsomhet innenfor eiendomsutvikling, bygg, anlegg og industri. Iverksatte tiltak skal styrke Veidekkes posisjon i viktige markeder, øke lønnsomheten og gjøre at Veidekke fortsatt kan tilby et attraktivt utbytte til aksjeeierne i årene som kommer, heter det i en pressemelding fra konsernet.

– Etter en periode med kraftig vekst i de fleste av våre virksomheter skal Veidekke prioritere forbedrede resultater fremfor vekst. En rekke tiltak for resultatsikring er allerede iverksatt, og vi forventer at disse og nye forbedringsinitiativer skal løfte lønnsomheten i alle deler av Veidekke. Først og fremst skal vi øke resultatene frem mot 2020 og deretter ytterligere løfte lønnsomheten frem mot 2022, sier konsernsjef Arne Giske.

De konkrete finansielle målene som presenteres på kapitalmarkedsoppdateringen, er som følger:

Bedret resultatmargin til over 4,5 prosent i 2022

Årlig omsetningsvekst anslås til 3–5 prosent frem til 2022

Halvere det samlede investeringsnivået i 2019 til 500–600 millioner kroner

Reduksjon i sysselsatt kapital med 2–3 milliarder kroner fra dagens nivå

– Samtidig som marginene skal opp, så vil vi ta ned kapitalbindingen gjennom en reduksjon av både anleggs- og omløpsmidler, samt ved å øke omløpshastigheten i eiendomsvirksomheten. Sammen med bedrede resultater vil dette bidra til å øke avkastningen og sikre at vi fortsatt kan tilby aksjeeiere et attraktivt utbytte i årene som kommer, fortsetter Arne Giske.

– Flere enheter i Veidekke leverer solide resultater, men i de senere årene har lønnsomheten sviktet i mange deler av virksomheten, skriver selskapet.

I løpet av kapitalmarkedsoppdateringen presenterer Veidekke flere tiltak på virksomhetsnivå som skal løfte resultatene:

Eiendomsvirksomheten har etter noen år med sterk vekst i boligsalget og gode resultater, opplevd et svakere boligmarked med færre salg og igangsettelser, særlig i Stockholm-regionen.

I Sverige prioriterer Veidekke på kort sikt salg av boliger som er i produksjon, samtidig som man utvikler utvalgte prosjekter for salg og løpende dimensjonerer aktivitets- og kostnadsnivået

Dra nytte av den gode markedssituasjonen i Norge gjennom fortsatt høy aktivitet i form av prosjektstarter og transaksjoner

Byggvirksomheten skal i større grad organiseres med tyngdepunkt rundt de store byene og befolkningssentrene.

Bygg Norge skal gå fra å være generalist til å bli en produktspesialist innenfor bolig-, kontor- og skolebygg

Heve marginnivået generelt, og fullføre det særskilte forbedringsprogrammet for boligbyggprosjekter i Stockholm-regionen

Styrke Hoffmanns posisjon som ledende utvikler og bygger av næringsbygg i Danmark

Anleggsvirksomheten i Norge endrer prioriteringer for å øke lønnsomheten og redusere risikoen

En strengere seleksjon av prosjekter

Betydelig reduksjon i kapitalbindingen

Styrking av ledelseskapasitet og kompetanse

Industrivirksomheten skal gjenskape lønnsomheten mot 2020 med tiltak særskilt rettet mot virksomhetene innenfor Asfalt og Drift og vedlikehold.

Snuoperasjonen i Drift og vedlikehold viser lovende resultater

Bedre kapasitetsutnyttelse og riktig prisingsstrategi skal bidra til å løfte lønnsomheten i asfaltvirksomheten

– Veidekke har om lag 8.500 medarbeidere – hvorav nær halvparten er eiere i selskapet de jobber i. Sammen forvalter vi stolte tradisjoner som går tilbake til 1936. Med tiltakene som presenteres i dag vil fundamentet for effektiv drift og økt verdiskaping i Skandinavia for mange år fremover bli styrket, avslutter konsernsjef Arne Giske.