– Vi i Treindustrien mener at det er en stor utfordring at vi ikke har en fritt tilgjengelig varedatabase som er åpen for alle leverandører, sier adm. dir. Heidi Finstad.

Treindustrien: - Den digitale grunnmuren er ikke på plass

Adm. dir. Heidi Finstad i Treindustrien er meget tilfreds med at BNL nå går i front for å løfte frem den videre prosessen i arbeidet med det digitale veikartet, men mener den norske byggenæringen mangler en åpen varedatabase som skal danne grunnmuren i det digitale byggverket.

– Det er positivt at BNL går i front for å få opp en organisering for å følge opp det digitale veikartet i en ny fase, og at man har jobbet for at vi skal få etablert en åpen database for byggenæringen slik at informasjon mellom ulike systemer kan flyte fritt. Et avgjørende premiss i veikartet er at produsentene må ta større eierskap til tidsriktig produktinformasjon og dele denne på åpne formater. Dette er fundamentet for å lykkes med å digitalisere hele næringen. For at informasjonen skal kunne flyte, må den hentes et sted, sier Finstad. Hun mener derimot at en slik løsning for å hente informasjon ikke finnes i byggenæringen i dag.

Stor utfordring

– Vi i Treindustrien mener at det er en stor utfordring at vi ikke har en fritt tilgjengelig varedatabase som er åpen for alle leverandører. Byggevareindustrien har gjort et poeng av at NOBB er åpen, gratis og tilgjengelig for alle, men NOBB er ingen bransjeløsning. Byggtjeneste, som eier NOBB, er en kommersiell aktør, eid av handelen og Byggevareindustrien. Hverken Treindustrien, Norsk Trevare eller entreprenører og boligprodusenter for den saks skyld, har eierinteresser i NOBB. En varedatabase for hele bransjen må tilfredsstille alle leverandørers behov for å kunne tilgjengeliggjøre sine produkter og sin informasjon. Skal NOBB fungere, må produktinformasjon fra den enkelte produsent være åpen og tilgjengelig for alle brukere. Vi deler derfor ikke Byggevareindustriens oppfatning om at den digitale grunnmuren er på plass, utdyper Finstad.

Hun mener dette nå er i ferd med å bli en avsporing rundt arbeidet med å digitalisere næringen.

– For at vi skal kunne planlegge, bygge drifte og avhende et prosjekt, må vi ha en grunnmur med en database på plass med produktdokumentasjon. Det har vi ikke i dag - og dette er det nå avgjørende å få på plass. Vi vil derfor utfordre aktørene i næringen til å få på plass grunnmuren i byggenæringen – vi kan ikke starte å bygge i tredje etasje. Dette håper vi også DiBK nå vil sette seg nærmere inn i, legger hun til.

– Blander sammen
– Vi mener Treindustrien her blander sammen den tekniske løsningen i NOBB som i høyeste grad er åpen og tilgjengelig for både vareeiere og alle som ønsker å bruke den - og det kommersielle ved at den eid av deler av næringen, sier adm. direktør Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens Forening.

Han peker på at NOBB hver dag berikes av leverandører og vareeiere der eierskap til produktinformasjonen er tydelig forankret hos leverandørene, og ved at det også settes krav til kvalitet på deler av innhold.

– Likevel ser vi utfordringen i at bransjer som for eksempel Treindustrien ikke anser NOBB som "sin" løsning da de ikke har direkte kommersielt eierskap. Treindustrien har likevel alltid vært sentrale i forvaltningen av NOBB-regelverk med deltagelse i ulike styrende og rådgivende arenaer. Gjennom dette så har man en helt annen mulighet til å kontrollere og påvirke NOBB enn andre rene kommersielle privateide aktører som opererer i næringen, og som heller ikke tar noe som helst ansvar for innhold, utdyper Skarholt.

Han mener at "Digitalt veikart" og nå "Samarbeid for digitalisering" kan få en meget viktig funksjon i det å etablere strategiske arenaer.

– Arenaer der bransjer som tradisjonelt ikke har samhandlet digitalt nå lettere kan snakke sammen. Her vil det også være naturlig at man kan ha en dialog om premisser som er viktige for alle bransjer for å kunne bygge videre på en allerede etablert struktur. Vi opplever gode diskusjoner og sterkt økende engasjement knyttet til dette i flere bransjer, men da er det viktig at man klarer å skille de tekniske praktiske utfordringene og det forretningsmessige. NOBB er sammen med EFO og NRF et meget godt utgangspunkt for å kunne være en digital fellesplattform, som vil kunne løfte næringen betydelig i videre digital samhandling, sier Skarholt.

– Grunnleggende uenig
Adm. dir. Halvard Gavelstad sier han er grunnleggende uenig i de synspunkter Treindustrien kommer med.

– Norsk Byggtjeneste AS eier, utvikler og forvalter Norsk Byggevarebase for å digitalisere og effektivisere hele verdikjeden, og industri og handel er nærmest fulldigtalisert basert på denne plattformen. Vi har de aller fleste av Treindustriens medlemmer som vareeiere, og gjør vårt beste for å ivareta deres interesser på lik linje med andre kunder uavhengig av eierskap. Det mener jeg vi klarer, og Treindustrien er representert både i Standardiseringsutvalget og Kvalitetsforum som er styrende for utvikling av databasen. Vi har hatt et tett og godt samarbeid med Treindustrien gjennom mer enn 60 år, sier Gavelstad.

Han peker på at byggenæringen er i dag konsolidert gjennom tre åpne informasjon- og produktdatabaser som har til hensikt å ivareta de ulike bransjene.

– Dette gjøres gjennom EFO (elektro), NRF (VA/VVS) og NOBB (Bygg). Eierstrukturene følger av historikken i næringen. Ingen andre land har klart å bygge opp og etablert unike bransjedatabaser for produkter i byggenæringen slik vi har i Norge. NOBB, EFO og NRF er åpne databaser som alle aktører i byggenæringen kan benytte seg av, med innhold lagt inn og kvalitetssikret av leverandørene. All informasjon går også gjennom en godkjenning hos databasene for å sikre at standardene blir brukt riktig. Varedabasene benytter åpne standarder basert på ETIM klassifiseringen og buildingSMART, og legger stor vekt på å utvikle innholdet i forhold til behov i BIM og elektroniske innkjøp, der GTIN-nummer er en nøkkel for logistikkinformasjon. Ingen er tjent med lukkede standarder, og bransjedatabasene ivaretar dette på vegne av leverandørene, og alle som ønsker å hente ut data til bruk i sine prosjekter, utdyper Gavelstad.

Gavelstad sier videre at hele byggenæringen er invitert til å hente ut og dele data fra EFO, NRF og NOBB.

– Ønsker man ett felles kontaktpunkt kan man benytte B-LINK som er ett felles grensesnitt for de tre unike datakildene, som også kan kobles til ulike BIM verktøy. Man kan gjerne være uenig i prioritering og tempo, men det er misforstått når Treindustrien tar til orde for at vi ikke har felles åpne produktdatabaser for byggenæringen i Norge, og at eierstrukturen er en hindring for dette, avslutter han.