Barkebille. Illustrasjonsfoto

Tømmerimport bekymrer forskere

Fremmede insektarter følger med på lasset når tømmer og treprodukter importeres til Norge. Skaden slike arter kan gjøre i norske skoger, bekymrer forskerne.

Under en undersøkelse som Norsk institutt for naturforskning (NINA) utførte i fem båtlaster med importer trevirke, ble det oppdaget hele 166 ulike billearter hvorav sju ikke er registrert i Norge fra før, og tolv sto på den såkalte svartelista, opplyser Miljødirektoratet. Totalt fant forskerne over 2.000 biller.

– Fremmede arter er en viktig trussel mot det biologiske mangfoldet i verden i dag. Undersøkelsen viser at import av tømmerprodukter er en inngangsport til Norge for fremmede arter. Også globalt er dette en viktig spredningsvei, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Hun peker på at det knapt nok finnes noen eksempler på at man har lyktes med å utrydde insekter og sopp som først har kommet seg inn i landet.

Fjerne bark

– Derfor må vi være føre-var i arbeidet. Et viktig skritt vil være å få på plass regler som gir importørene større ansvar, slik at de setter inn tiltak for å forebygge spredning av miljøskadelige organismer som følger med på lasset, understreker Hambro.

Forskerne i NINA mener at ett av tiltakene som bør settes i verk, er å fjerne barken på tømmer som importeres før trevirket innføres til Norge. Undersøkelsene viser nemlig at insektene først og fremst befinner seg i barken.

– Det vi ser er at småkrypene og frøene spesielt gjemmer seg under barken på tømmeret. Når tømmeret lastes av båten og legges på lager ved havna, har artene kort vei ut i naturen. Mange av artene klarer å spre seg og etablere seg, sier Dagmar Hagen, som er seniorforsker i NINA.

Strengere regler

Hun mener at importert tømmer i tillegg bør lagres i havner med god avstand fra naturområder og at alt rusk som er igjen i skipene etter lossing, må destrueres.

– Ved å sette i verk målrettede tiltak er det mulig å få rimelig god kontroll over importen av nye arter via tømmer. Undersøkelser av importert flis viser at denne nesten ikke har med seg blindpassasjerer, mener hun.

Blant artene som ble funnet i kontrollen, var barkbille, kortvinge og ugrasmjølke. De står alle på svartelisten.