Bekymret for økt tømmereksport

Siden 2011 har det vært en sterk økning i eksport av sagtømmer. Dette utfordrer råstoffsituasjonen til norsk treindustri.

Etter nedleggelse av Tofte har det vært nødvendig med økt eksport av massevirke, som et ledd i å sikre avvirking av tømmer. Samtidig har treindustrien behov for avsetning av biprodukter.

- Det vi nå konstaterer er at sagtømmer går ut av landet sammen med massevirke. At sagtømmer eksporteres fremfor å foredles i Norge, er en bekymringsfull utvikling, sier adm. direktør Heidi Kielland i Treindustrien.

Treindustrien frykter en utvikling som preges av ustrakt råvareeksport, på bekostning av norsk verdiskaping. I tillegg er denne utviklingen urovekkende i et miljøperspektiv.

– Treindustrien forventer at SKOG 22 kommer frem til en strategi som utløser rammevilkår som fremmer verdiskaping i hele verdikjeden.