Store tap for BetonmastHæhre - styret vedtar prosess med mål om å splitte selskapet

BetonmastHæhre omsatte totalt for 13 milliarder kroner i 2018, med et resultat før skatt på minus 601,4 millioner kroner. Nå har styret i BetonmastHæhre vedtatt å iverksette en prosess med mål om å splitte opp selskapet. Samtidig har konsernsjef Svein Hov Skjelle sagt opp sin stilling, men vil fortsette i et engasjement for lede arbeidet med å splitte selskapet.

(Klikk for større versjon)

BetonmastHæhre leverte et resultat fra drift før skatt og goodwillnedskrivninger på minus 223 millioner kroner i fjerde kvartal 2018. I tillegg har selskapet valgt å nedskrive goodwill med 500 millioner kroner relatert til konsernets anleggsvirksomhet. Etter to år med svake resultater for det sammenslåtte selskapet, har styret i BetonmastHæhre vedtatt å iverksette en prosess med mål om å splitte opp selskapet.

– Fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen har vist seg svært krevende og vi har ikke lykkes med å bygge et velfungerende og lønnsomt entreprenørkonsern. Sterke motsetninger mellom eier-grupperinger samt dårlige resultater, har ledet styret til beslutningen om å gå inn for en splitting av selskapet, sier styreleder Ole Enger i en pressemelding. Enger poengterer at prosessen er betinget av en rekke forhold, herunder restrukturering av dagens finansiering, godkjenning i generalforsamling med mer.

Den vedtatte prosessen har som formål å skille ut Betonmast (dagens bygg- og eiendomsvirksomhet) i et selvstendig selskap. Gjenværende virksomhet i BetonmastHæhre AS vil omfatte dagens anleggsvirksomhet som inkluderer Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg og Steen & Lund samt en rekke virksomheter og eiendeler organisert under BetonmastHæhre Industri AS og BetonmastHæhre Tomteutvikling AS.

Skjelle fratrer - går over i et engasjement
Konsernsjef Svein Hov Skjelle har sagt opp sin stilling, men er engasjert av styret på et tolvmåneders engasjement for å lede arbeidet med å splitte selskapene samtidig som han i perioden viderefører sin rolle som leder i holdingselskapet BetonmastHæhre AS.

– BetonmastHæhre-konsernet består av en rekke dyktige entreprenører men med nokså ulike syn på virksomhetsstyring og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at vi skal kunne bygge et stort og lønnsomt entreprenørkonsern. Det har gjort det svært krevende å lede denne virksomheten, og jeg har derfor valgt å si opp min stilling, sier Skjelle, som har innehatt stillingen siden september 2018

Petter Vistnes fratrer

(Klikk for større versjon)


Petter Vistnes, leder av BetonmastHæhre Anlegg, har også meddelt at han ønsker å fratre. Vistnes har vært leder av anleggsvirksomheten siden april 2018.

– Det er mange dedikerte og dyktige medarbeidere i anleggsvirksomheten som jeg har blitt kjent med etter at jeg tiltrådte som leder for nesten ett år siden. Årsaken til at jeg har bedt om å fratre er at man fra eierhold har ulik oppfatning om hvordan anleggsvirksomheten skal styres, sier Vistnes.

– Jeg kan betrygge våre kunder og samarbeidspartnere om at våre medarbeidere i Isachsen, Hæhre og Steen & Lund har alle forutsetninger for å levere gode prosjekter – både nå og i fremtiden, tilføyer Vistnes.

Tap i anlegg, sterkt i bygg og eiendom
BetonmastHæhre leverte et blandet bilde i fjerde kvartal. Mens anleggsvirksomheten tapte penger – hovedsakelig som følge av økte kostnader og uavklarte tilleggskrav mot byggherre på infrastrukturprosjektene E6 Helgeland Nord og Smisto kraftverk – fortsetter Betonmast sin lønnsomme vekst, og noterte rekordhøy aktivitet både i kvartalet og for året som helhet.

– BetonmastHæhre Anlegg har i likhet med andre entreprenørselskaper flere store uavklarte tviste- og rettsprosesser med offentlige byggherrer. Tvistene binder mye kapital og nøkkelressurser båndlegges. Over tid er et slikt omfang av tvister ikke akseptabelt, sier konsernsjef Skjelle.

– Resultatene innen vår anleggsvirksomhet er ikke akseptable. Det er iverksatt en rekke tiltak for å gjenopprette lønnsomheten, ved blant annet å styrke fokuset på prosjektene og risikostyring ytterligere. Vår forventning er at disse tiltakene gradvis vil gi effekt. Samtidig er det fremdeles risiko forbundet med våre pågående prosjekter, og da spesielt Smisto og Helgeland Nord. For disse prosjektene er fokuset å sikre optimal produksjon på gjenværende arbeider samt sikre løpende avklaring av tilleggskrav mot byggherre, skriver konsernsjef Skjelle i sin redgjørelse for fjerde kvartal.

Totalt omsatte BetonmastHæhre for 13 milliarder kroner i 2018, en vekst på 34 prosent fra proforma 9,7 milliarder kroner i 2017. Driftsresultatet (EBIT) endte på minus 571,8 (proforma 53,1), mens resultat før skatt ble minus 601,4 millioner kroner (proforma 35,4).

Samlet ordrereserve for BetonmastHæhre var ved utgangen av fjerde kvartal på 10,4 milliarder kroner, mot 11,1 milliarder kroner ved utgangen av foregående kvartal. I tillegg hadde konsernet en betinget ordrereserve på 2,2 milliarder kroner.

– BetonmastHæhre har en solid finansiell stilling med en egenkapital på 2,55 milliarder kroner, og en kontantbeholdning på 970 millioner kroner. I tillegg utgjør ubenyttede lånerammer 1,5 milliarder kroner, heter det i en melding fra selskapet.

Mål om videre vekst
– Betonmast har over tid levert gode resultater, og utsiktene til videre vekst er gode. Virksomhetens mål er videre vekst og marginforbedring i både Norge og Sverige, melder selskapet.

Resultatene i BetonmastHæhre Anlegg har de siste to årene vært preget av store nedskrivninger av enkelte større anleggsprosjekter, hvor kontraktene ble inngått i perioden 2013-2015. Det norske anleggsmarkedet ventes å forbli sterkt i årene som kommer, og ved å prioritere de riktige kontraktene ut ifra risiko og potensial, er forutsetningene for å kunne drive lønnsomt gode.


Splittingen av konsernet

Betonmast vil bestå av bygg og eiendomsvirksomhet i Norge og Sverige med om lag 1.000 medarbeidere, og konsernet omsatte for 6,9 milliarder kroner i 2018.

BetonmastHæhre AS (anleggsvirksomheten) vil bestå av om lag 2.000 medarbeidere og omsatte i 2018 for 6,3 milliarder kroner.

Foreløpig planlegges splitten gjennomført som en fisjon, der eierne i dagens BetonmastHæhre AS også vil få sin forholdsmessige eierandel i Betonmast AS. Prosessen er betinget av en rekke forhold, herunder restrukturering av dagens finansiering, godkjenning i generalforsamling med mer.