Illustrasjonen viser Heimdal videregående skole, som vil bli et pilotbygg i ZEB. Ill.: PKA Arkitekter, Asplan Viak og Lusparken Arkitekter

Sør-Trøndelag fylkeskommune blir partner i ZEB

Sør-Trøndelag fylkeskommune er den første fylkeskommunen som blir partner i forskningssenteret ZEB. Sammen går de foran og viser hvordan framtidens nullutslippsskoler kan utformes.

Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok i vår bygging av nytt skolebygg med flerbrukshall for Heimdal videregående skole på Saupstad i Trondheim. Bygget planlegges med en kapasitet på 1020 elever, og skal ferdigstilles til skolestart 2017. Skolen vil bli et pilotbygg for forskningssenteret ZEB (Zero Emission Buildings).

Et bevisst valg

– For oss er partnerskapet i ZEB og nye Heimdal videregående skole som nullutslippsbygg et bevisst valg for å nå fylkestingets vedtak om reduksjon av klimagassutslipp med 50 prosent i egen virksomhet, sier bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Venås trekker også fram kunnskap som et viktig motiv bak avgjørelsen.

– Det er nødvendig med kompetanseheving både i egen organisasjon og hos aktørene i den regionale byggebransjen, hvis vi skal lykkes med våre klimapolitiske målsetninger, sier han.

– Et spennende prosjekt

Bygget skal som minimum regnes som "nullutslippsbygg" med hensyn til utslipp av klimagasser fra energibruk i driftsfasen, definert som ZEB-O nivå. I tillegg skal det tas hensyn til klimagassutslipp fra materialbruk.

ZEB-O nivå (Zero Emission Building - Operation) er definert som følger: Beregnet klimagassutslipp fra energibruk relatert til drift av bygningene skal over året kompenseres gjennom produksjon av fornybar energi.

– Dette er et meget spennende prosjekt med ambisjoner om å bli det mest klimavennlige skolebygget i landet. Jeg synes det er spesielt fint at det er en videregående skole; på denne måten kan fremtidens teknologier demonstreres og testes ut av morgendagens voksne. Forhåpentligvis vil det også inspirere elevene til å satse på energi- og miljøfag, sier pilotbyggkoordinator i ZEB, Inger Andresen.

Videre forskning og utvikling

Andresen tror også at prosjektet vil kunne gi grunnlag for videre forskning og utvikling innenfor et bredt spektrum av viktige utfordringer.

– Dette kan være alt fra materialteknologi, informasjonsteknologi og design til ressurseffektivitet og energisystemer, etc. Plasseringen i Trondheim med den nære tilknytningen til NTNU og SINTEF legger godt til rette for bruk av prosjektet i forskning og undervisning, sier Andresen.