Illustrasjon: ViaNova og Jernbaneverket

Skanska frykter Condottes metode kan gi kvikkleireras på Follobanen

I Skanska og Züblins Follobane-søksmål kommer det frem at de frykter Condottes løsning kan føre til et kvikkleireras. Men italienerne tilbakeviser dette.

Follobane-søksmålet

I forrige uke ble det kjent at Skanska og Züblin har saksøkt Staten v/samferdselsdepartementet for over 300 millioner kroner etter at Jernbaneverket tildelte Oslo S-parsellen av Follobaneprosjektet til Condotte.

Skanska mener Condotte har beskrevet en metode som kun de kan utføre, i form av at de har fått den tilstøtende Drill & Blast-entreprisen. Denne løsningen foregår også i et annet grensesnitt enn det som er beskrevet i anbudsgrunnlaget, og at den italienske entreprenøren dermed burde vært avvist.

I søksmålet reagerer Skanska og Züblin på at deres beskrevne metode fikk syv poeng på evalueringen av «Method of executing the work», mens Condotte fikk full score med ti poeng. De mener at italienernes metode er "svært risikabel".

«Condottes tilbud medfører nye konstruksjoner i kvikkleireområdet ved Ekebergåsen. Videre forutsettes en ny tilførselsvei med dyp utgraving i kvikkleire ved foten av Ekebergåsen og tett inntil eksisterende jernbanespor. Denne løsningen medfører etter Skanskas syn en kritisk reduksjon av områdestabiliteten ved Ekebergåsen, en senkning av grunnvannstanden ved Mosseveien og foten av Ekebergåsen og introduserer nye arbeider langs spor i drift som det er vektlagt av Jernbaneverket at man skal unngå», skriver de.

Bekkelagsskredet
Skanskas advokat Morten Goller i Wiersholm viser i stevningen til at man i konkurransegrunnlaget understreket betydningen av å være særlig varsom i et område hvor det er påvist kvikkleire. De peker på at Condottes løsning ligger innenfor dette området, men mener at entreprenøren ikke har tatt høyde for de utfordringer det medfører.

«I dette området planlegger Condotte å anlegge en tilkomstvei langt under bakkenivå. Dette er en konsekvens av den avvikende løsningen som er valgt. I et område med kvikkleire er dette etter Skanskas syn et svært risikabelt prosjekt. Jordmassene er bevegelige, og trykket mot veien Condotte planlegger å anlegge, vil være langt større en det ville ha vært under normale og fastere jordmasser. Det fremstår imidlertid som at Condotte ikke har forstått at de er i et kvikkleireområde med disse konstruksjonene - det er i alle fall ikke nevnt i tilbudet», står det i stevningen.

De viser også til at det har gått skred i dette området før under lignende arbeider. I 1953 gikk blant annet Bekkelagsskredet, og ulykken medførte at fem mennesker omkom. De viser også til en kritisk skredsituasjon i Follobaneprosjektet sommeren 2014 under bygging av fundamenter for midlertidig bro for Østfoldbanen på Loenga.

«Trygt»
Byggeindustrien stilte Condotte følgende spørsmål per e-post:

– Anser dere løsningen dere har beskrevet som sikker?

– Hvilke tiltak gjør dere med tanke på arbeid I dette området?

– Har dere erfaring med arbeid i områder dem kvikkleire?

Her er svaret vi fikk fra dem via Jernbaneverket:

– Condotte anser anleggsarbeidet som utføres ved Oslo S som trygt, skriver leder for forretningsutvikling i det nordeuropeiske markedet i Condotte, Alberto Odoardi i e-posten.

Alberto Odoardi i Condotte.

– Siden oppstarten av selskapets virksomhet i 1880, har sikkerhet vært høyt prioritert i våre prosjekter verden over. Alt anleggsarbeidet ved Oslo S planlegges og utføres på en sikker måte. Som for alle arbeider i og ved kvikkleire har prosjekteringen av dette prosjektet være gjenstand for 3dje parts verifikasjon av de tyngste geotekniske miljøene i Norge. Arbeidet med våre to løpende kontrakter for Jernbaneverket er så langt gjennomført uten fraværsskader. Sikkerhet for ansatte og sikkert anleggsarbeid prioriteres. Når det gjelder kunnskap har vårt prosjekt svært kompetente medarbeidere innen de disipliner som er nødvendige i dette delprosjektet. All den tid Jernbaneverket er saksøkt med påstand om brudd på lov om offentlige anskaffelser, en konflikt Condotte ikke er en del av, ønsker vi ikke å kommentere gjennomføringen av anleggsarbeidet ytterligere, avslutter han.

Vil ikke prosedere i media
Jernbaneverket ville først ikke kommentere saken ut over de de sa til Byggeindustrien da søksmålet ble kjent, men kommer likevel med en liten kommentar.

– Det er ikke uvanlig at en part som har tapt en interessant kontrakt ønsker å prosedere sin sak i media. Jernbaneverket som ansvarlig byggherre vil likevel oppfordre til at partene nå lar rettsapparatet ta stilling til påstanden om brudd på lov om offentlige anskaffelser. Våre entreprenører er midt oppe i full utbygging av det som er Norges største pågående samferdselsprosjekt og bør konsentrere seg om å levere til riktig tid og kost, slik at trafikantene raskest mulig får et bedre togtilbud, skriver leder for kontrakt og marked i Follobaneprosjektet, Jan Vormeland i e-posten.