Foto: SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk: De fleste vindusprodusenter oppgir riktig informasjon

SINTEF Byggforsk har nylig gjennomført et prosjekt for å undersøke om dokumentasjon av varmeisolasjon i vinduer oppfyller kravene i norske standarder og forskrifter.

SINTEF Byggforsk har på oppdrag fra Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK) kontrollert U‑verdiberegningene til samtlige produkter i NDVK-ordningen.

Det er i mange tilfeller vindusprodusentene selv som beregner U-verdier for sine vinduer. Da DiBK i 2012 gjennomførte kontroll av slik dokumentasjon for et fåtall produsenter, ble det avdekket at enkelte produsenter opererte med feilaktige verdier.

Isolasjonsegenskaper må dokumenteres
Varmeisolasjonsegenskapene til dører og vinduer er en viktig egenskap som må dokumenteres for å sikre kvaliteten på produktene, og for å bidra til at varmetapet for bygningen blir som prosjektert. Egenskapene bestemmes ved beregninger eller ved laboratorieprøving.

Det er viktig at verdiene produsentene oppgir for sine produkter er etterrettelig dokumentert, slik at konkurransen mellom de ulike produsentene foregår på like vilkår, og for å sikre at kundene faktisk får så gode vinduer som de etterspør. Ved dokumentasjon av U-verdier for dører og vinduer er det nemlig en lang rekke fallgruver.

– For det første må man ha en grunnleggende forståelse for hvordan varme transporteres gjennom vinduet. Dernest må man ha kjennskap til flere norske og internasjonale standarder som beskriver retningslinjer og metoder for å dokumentere denne egenskapen, og man må selvfølgelig kunne bruke standardene på en riktig måte, sier forsker Steinar Grynning ved SINTEF Byggforsk i en pressemelding.

Konkurransen må skje på like vilkår
For å kontrollere at konkurransen mellom bedriftene skjer på like vilkår, ble det i 2016 i regi av NDVK startet et kontrollarbeid for å sikre at produsentene dokumenterer sine produkter på korrekt måte. SINTEF Byggforsk fikk det faglige ansvaret for å gjennomføre kontrollen.

– Bakgrunnen for at NDVK satte i gang prosjektet var at vi i flere år har opplevd en del ulik praksis i vindusmarkedet når det gjelder angivelse av U-verdier. Det er ingen tvil om at det er U-verdien på hele vinduet som skal dokumenteres, ikke bare på glasset. I andre land er det vanlig å angi U-verdi på et vindu i referansestørrelse, men i Norge må man kunne oppgi dette i henhold til den reelle størrelsen på vinduene, sier Ivar Horsberg Hansen, sekretær i NDVK.

– Oppdraget sikrer at det nå foreligger detaljerte beregninger med eksakt U-verdier på alle produktene som er med i NDVK. Dette gir produsentene et riktig grunnlag for å kunne beregne U‑verdien på de ulike størrelsene, og derved også et korrekt gjennomsnitt for en hel leveranse.

Har gitt god innsikt
SINTEF har gjennomført kontroll av varmeisolasjonsegenskapene for til sammen 35 norske og 18 utenlandske produsenter.

Resultatene viser at de aller fleste produsentene oppgir verdier for sine produkter som oppfyller retningslinjene som er gitt i gjeldende standarder. Basert på dette, er konklusjonen fra prosjektet at konkurransen mellom produsentene hva gjelder varmeisolasjonsegenskaper foregår på de samme premissene.

– Dette prosjektet har gitt oss god innsikt i hvordan norsk vindus- og dørbransje fungerer. Vi er på generelt grunnlag svært godt fornøyd med resultatene, som viser at både store og små produsenter utfører sin dokumentasjon av U-verdier på en god og etterrettelig måte, sier Steinar Grynning.