– Vi har dessverre noen eksempler på at noen har planlagt boliger, mens andre har planlagt infrastruktur. Så henger ikke dette alltid sammen, sier Jan Tore Sanner.

Sanner: - Vi må planlegge for fremtiden med kompakte byer

Regjeringen har vedtatt nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

– Vi må planlegge for fremtiden med kompakte byer, klimavennlige løsninger og raskere planprosesser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Han mener planleggingsverktøyet vil bidra til en god by- og tettstedsutvikling. I årene som kommer forventes det en sterk befolkningsvekst i og rundt de største byene. I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger vil veksten bli om lag 30 prosent fram mot 2030.

Også i andre deler av landet er veksten størst i byene og i større tettsteder, noe som skaper et stort behov for nye boliger – samtidig som det fører til press på arealer og infrastruktur og gir utfordringer for klima, helse og miljø.

– Vi må utvikle kompakte byer og tettsteder med korte avstander mellom ulike gjøremål. Dette vil redusere arealforbruk og transportbehov og styrke grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange. En by- og tettstedsutvikling i tråd med de nye statlige planretningslinjene er også god klima- og miljøpolitikk, sier Sanner.

Dette nye verktøyet erstatter rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging fra 1993.