Rekordstore norske leveranser til Ormen

Den norske andelen av leveransene til Ormen Lange-feltets landanlegg på Nyhamna utgjør hele 76 prosent - noe som er rekordhøyt sammenlignet med de fleste tilsvarende anlegg.

Den regionale verdiskapingen har passert 2,6 milliarder kroner og øker trolig under utbyggingen. De totale investeringene Ormen Lange-utbyggingen fram til oppstart i 2007 har en kostnadsramme på 50 milliarder kroner (2003-verdi). Når leveranser til omkring 30 milliarder kroner er fordelt, viser det seg at 58 prosent av leveransene til hele utbyggingen kommer fra norske selskaper. Den norske andelen av leveransene til landanlegget er enda større. Mens konsekvensutredningen for anlegget forutsatte 53 prosent norske leveranser, er den reelle andelen så langt hele 76 prosent. Det er hyggelig at norsk industri hevder seg i konkurransen om leveranser til Ormen Lange-utbyggingen. Konkurransen om disse leveransene har vært svært stor, og mange av de dominerende internasjonale aktørene har vært med å by på kontraktene, sier Terje Uthus. Han er Hydros prosjektleder for Ormen Langes landanlegg på Nyhamna i Aukra kommune. Det viste seg at kontraktstrategien med helhetlige kontrakter som omfatter både engineering og bygging, passet de norske selskapene godt; de får dermed brukt totalkompetansen de har. Jeg har stor tro på at norsk industri vil håndtere utbyggingsoppgavene på en god måte, sier Uthus. Betydelig regional andel Anskaffelseslederen for Ormen Lange-utbyggingen, Knut Wennersgaard, opplyser at lokale og regionale selskaper fra fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag står for en betydelig del av leveransene. Regionale selskaper har sikret seg kontrakter verdt 2,6 milliarder kroner, hvorav lokale selskaper fra Aukra og fem av nabokommunene står for leveranser til en verdi av 1,2 milliarder. Erfaringen fra tidligere prosjekter er at mange hovedleverandører vil kjøpe lokale tjenester, og vi forventer derfor at den lokale andelen av leveransene vil øke underveis i utbyggingen, sier Wennersgaard. Han berømmer norsk industris evne til å vinne de store kontraktene i Ormen Lange-prosjektet. De aller fleste kontraktene er inngått i hard internasjonal konkurranse, og det er hyggelig at norske selskaper viser seg konkurransedyktige både teknisk-, kapasitetsmessig- og kommersielt sett, sier Wennersgaard. Den største kontrakten i utbyggingen er for øvrig tildelt Aker Stord AS, som har ansvar for ingeniørarbeid, innkjøp og bygging av gassmottaket, eksportanlegget og prosessanlegget på Nyhamna. Kontrakten har en verdi på til sammen 7,8 milliarder kroner. I tillegg administrerer Aker Kværner innkjøp av utstyr med tilhørende tjenester for til sammen 3,4 milliarder kroner.