Illustrasjonsfoto

Planlegger 23 kilometer lang togtunnel fra Sandvika til Sundvollen

Jernbaneverket har besluttet at Ringeriksbanen skal planlegges og bygges med en lang tunnel uten dagsone ved Rustan i Bærum.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er det største vei- og baneprosjektet i Norge. Tunnelen som planlegges blir trolig Nord-Europas lengste jernbanetunnel på hele 23 kilometer.
Jernbaneverket har i løpet av høsten utredet om Ringeriksbanen bør bygges med en lang tunnel direkte fra Jong ved Sandvika til Sundvollen eller om det skal være to tunneler med en kort dagsone ved Rustan i Bærum. Jernbaneverket har nå konkludert med at den beste løsningen er å bygge en lang tunnel.
- I beslutningen er det lagt vekt på togframføring, drift, vedlikehold og utnyttelse av banen i et perspektiv på 100 år, hvor dyp linje blant annet gir kortere reisetid og mindre energiforbruk sier prosjektsjef Lise Backer til jbv.no. Backer har ansvaret for den delen av Ringeriksbanen som går fra Sandvika i Bærum til Sundvollen i Hole kommune.
Et tungtveiende argument for lang tunnel skal være redusert risiko i forhold til svakhetssoner og variasjoner i bergmassene. Løsningen gir dermed bedre fleksibilitet i hvor tunnelen skal føres gjennom berggrunnen.
- En lang tunnel gir mer gunstige stigningsforhold for banen som igjen gir lavere energibehov, kortere reisetid og bedre drift og vedlikehold. Vi har rett og slett konkludert med at en lang tunnel fra Sandvika til Sundvollen gir best mulig jernbane, avslutter Lise Backer.

Kartutsnitt av tunnelstrekningen mellom Sandvika og Sundvollen.