Nye Veier har reguleringsplaner for to traséalternativer fra Nedgård til Toset i Rennebu kommune. Nå har de gitt sin anbefaling til kommunen om hvilken trasé de bør gå videre med.
Nye Veier har reguleringsplaner for to traséalternativer fra Nedgård til Toset i Rennebu kommune. Nå har de gitt sin anbefaling til kommunen om hvilken trasé de bør gå videre med.

Nye Veier anbefaler vestlig E6-trasé

En grundig evaluering viser at det er store forskjeller mellom de to traséalternativene for E6 Nedgård – Toset. Nye Veier anbefaler å gå videre med den vestlige veilinjen

Nye Veier har vurdert flere traséalternativer for strekningen Nedgård – Toset. Etter en siling av alle de ulike alternativene innenfor planområdet, foreligger det nå reguleringsplaner for to traséalternativer. I dag er Nye Veier i formannskapet i Rennebu kommune for å gi sin anbefaling om hvilken trasé de bør gå videre med.

– Vi mener at den vestlige traseen er bedre med hensyn til både dyrkamarkbeslag, klimagassutslipp, naturmangfold, friluftsliv, by- og bygdeliv, kulturarv og økonomi. Nye Veier anbefaler derfor Rennebu kommune å gå videre med dette alternativet, sier Arild Mathisen, prosjektutviklingssjef i Nye Veier i en pressemelding.

Nye Veier skriver at sammenligningen viser at:

  • Det vestre alternativet har lavest estimert utbyggingskostnad og gir best netto nytte.
  • Det vestre alternativet medfører samlet sett mindre ulemper forbundet med såkalte ikke-prissatte konsekvenser (landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser).

– Ut fra en helthetsvurdering, ser vi at det vestre alternativet fremstår som den beste løsningen, sier Mathisen.

Evalueringen av de prissatte konsekvensene (bl.a. utbyggingskostnader, ulykker, støy og klimagass) og de ikke-prissatte konsekvensene er gjort etter standard retningslinjer for konsekvensanalyser. Nye Veier mener at resultatet fra evalueringen er en robust konklusjon.

De skriver at det er klare forskjeller mellom de to traséalternativene. Det vestre alternativet går langs dagens E6, mens det østre hovedsakelig går i uberørt natur og kulturlandskap.

– Nye Veier er kjent med at det er forhold knyttet til den østre traseen som kan oppfattes som utfordrende fra sektormyndighetene sin side, og som kan komme opp i forbindelse med offentlig høring av planene. Dette kan også påvirke planprosessen, sier Mathisen i meldingen.

 Reguleringsplaner for begge alternativer oversendes til Rennebu kommune i begynnelsen av november, og de vil deretter bli lagt på høring. Evalueringen vil være en del av dokumentasjonen som følger planprosessen, og som sendes til kommunen. Planen er at kommunen skal behandle saken i slutten av året, og deretter fatte vedtak på alternativ i løpet av våren 2023.