Nye Veier anbefaler Melhus kommune å gå videre med traséalternativ 1.1A med 100 km/t og alternativ 2.1 fra Homyrkamtunnelen.
Nye Veier anbefaler Melhus kommune å gå videre med traséalternativ 1.1A med 100 km/t og alternativ 2.1 fra Homyrkamtunnelen.

Nye Veier anbefaler lavere fart og mer gjenbruk av vei på E6-prosjekt

Etter å ha jobbet med en mulighetsstudie for 100 km/t på E6-strekningen Gyllan-Kvål, har Nye Veier kommet med en revidert anbefaling om trasévalg basert på lavere fartsgrense.

Nye Veier har tidligere utført en konsekvensutredning (KU) for ulike traséalternativer for E6 Gyllan – Kvål. Alle traseene ble utredet for fartsgrensen 110 km/t, da dette er i henhold til gjeldende veinormal. Da KU var på høring kom det imidlertid krav fra flere myndigheter om at lavere fart måtte vurderes. Nye Veier utarbeidet derfor en tilleggsrapport som blant annet inneholder en mulighetsstudie for fartsgrense 100 km/t. Denne tilleggsrapporten har vært på høring, og i dag er Nye Veier i formannskapet i Melhus kommune for å gi sin anbefaling om hvilken trasé kommunen bør gå videre med, skriver veiselskapet i en pressemelding.

– Vi anbefaler å gå videre med alternativ 1.1.A, med fartsgrense 100 km/t. Vi ser at å gå ned i fart vil gi stor effekt. Men nord for Røskaft ønsker vi å beholde 110 km/t, da mulighetsstudien viser at å endre til 100 km/t ikke vil gi særlig effekt der, sier Arild Mathisen, prosjektutviklingssjef i Nye Veier i meldingen.

1.1A går på østsiden av Gaula fra Gyllan til Røskaft. Der krysser veien elva og går på vestsiden ved Evjengrenda.
Alternativ 1.1A med 100 km/t vil blant annet:

  • åpne for mer gjenbruk av eksisterende vei
  • redusere arealinngrepet
  • føre til et mindre dyrkamarkbeslag
  • gi bedre massebalanse. Massebehovet kan reduseres med 700 000 m3.
  • redusere kostnadene med ca. 400 millioner kroner
  • føre til mindre klimagassutslipp
  • gi et bedre kryss på Hovin fordi man lettere kan tilpasse landskapet

Nye Veier har lenge jobbet for mer fleksibilitet i veinormalene, og for mulighet til ha 100 km/t på firefelts veier.

Før tilleggsrapporten ble utarbeidet, var Nye Veiers anbefaling å gå videre med traséalternativ 1.2B som går på vestsiden av Gaula. Ut fra de forutsetningene som da var gitt, var oppfatningen at dette totalt sett ville gi det beste resultatet. Sektormyndigheter som Statsforvalteren, fylkeskommunen og NVE har imidlertid varslet at de vil komme med innsigelser på denne løsningen, melder Nye Veier.

– Det vil bli vanskelig å løse innsigelsesvarslene på 1.2B gjennom avbøtende tiltak. Det betyr at det kan bli vanskelig å få godkjent dette alternativet, sier Mathisen. Han legger til at Nye Veier har et godt samarbeid med sektormyndighetene.