Nye retningslinjer for fyllingsdammer

NVE har utarbeidet nye retningslinjer for fyllingsdammer som utdyper kravene til sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg.

Retningslinjene angir hvilket sikkerhetsnivå damtypen skal ha. Eksisterende dammer blir målt mot dette sikkerhetsnivået gjennom revurderinger, skriver NVE på sine nettsider. I retningslinjene er det lagt vekt på å videreføre den standard som er etablert ved forvaltning av Forskrifter for dammer av 1981 og Retningslinje for sikring av kraftforsyningsanlegg etter energiloven av 1990. Konkretiseringer Enkelte krav er gitt en nærmere konkretisering, som for eksempel sikring av nedstrøms skråning med stabilt ordnet stein av tilfredsstillende størrelse og kvalitet, jf. også tilpasning til de beredskapsmessige kravene. Det er gitt verdier for unormalt store lekkasjer og overtopping, differensiert på konsekvensklasse som dammene skal kontrolleres for i ulykkesgrensetilstand. Verdiene er ikke ment å overflødiggjøre en analyse av ulykkeslaster som kan gi større verdier. Ellers nevnes at filterkriterier er endret i samsvar med internasjonale anbefalinger og at geomembraner kan brukes som tetning på fyllingsdammer. Oppstrøms tetninger og da spesielt med betongplate, er gitt en mer utvidet beskrivelse i samsvar med internasjonale erfaringer. Nytt er også at det blir gitt anbefaling om maksimum friksjonsvinkler av fyllingsmaterialer når disse ikke blir dokumentert ved prøver. Videreutvikling av forskriftene Retningslinjer for fyllingsdammer er en videreutvikling av kapittel 9 Dimensjonering og utførelse av fyllingsdammer, under Regler og anbefalinger i forskrifter for dammer av 1981. I tillegg er de beredskapsmessige kravene til konstruktiv sikkerhet av dammer og vassdragsanlegg med hjemmel i energiloven (lov av 29.juni 1990 nr. 50) samordnet og tilpasset med kravene gitt i eller med hjemmel i vannressursloven, jf. St. meld. Nr. 39 2003 2004 kap. 10.1. Retningslinjene utdyper kravene i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg (sikkerhetsforskriften) § 4-7, §§ 5-2 og 5-3.