Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og politisk rådgiver Rikke Høistad Sjøberg ser frem til høringsrunden om de nye TEK17-kravene. Etter planen skal de nye reglene trå i kraft 1. juli neste år.

Ny TEK17: Regjeringen vil ha mindre snusirkler i studentboliger

Og statsråden spør bransjen og forbrukerne om hvorvidt flere av de minste leilighetene bør bygges uten krav til tilgjengelighet.

Det kommer frem i TEK17-forslagene som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sender ut til høring torsdag formiddag.

– Vi har åpnet for at halvparten av de minste leilighetene kan bygges uten krav til tilgjengelighet. Nå ber vi om innspill om denne kravsandelen kan reduseres til 40 prosent. Vi har ikke tatt endelig stilling til dette, men vi spør for å se om en slik fleksibilitet er ønskelig for både næringen og for forbrukerne, sier Jan Tore Sanner til Byggeindustrien.

Tester snurektangel

Men byggebransjens bønner om reduserte snusirkeler for rullestoler i boliger med tilgjengelighetskrav, er ikke blitt hørt.

Regjeringen foreslår i stedet et såkalt snurektangel på 1,30x1,80 meter som skal supplere dagens snusirkelkrav på 1,50 meter.

– Det er flere i næringen som har tatt til orde for å gå ned fra 1,50 meter til en snusirkel på 1,30 meter, men samtidig vet jeg at flere av NAVs rullestoler er for store til å tåle en slik reduksjon. Ved å gi bransjen valgmuligheter mellom dagens snusirkel på 1,50 og et snurektangel, så får de også mer fleksibilitet, sier Sanner.

Statsråden legger ikke skjul på at det har vært en krevende balansegang å veie bransjens ønsker opp mot ulike brukerorganisasjoners ønsker.

– Alle aktører i næringen vil nok ikke være 100 prosent fornøyd. Men det er min oppgave å finne den riktige balansen, sier Sanner.

Tester ut på studentboliger

Helt dødt er likevel ikke bransjens snusirkel-ønske.

For selv om snusirkel-kravet på 1,50 meter opprettholdes for tilgjengelige boliger, vil statsråden innføre bransjens snusirkelønske på 1,30 på nye studentboliger som skal bygges med tilgjengelighetskrav.

Nå er det krav om at 20 prosent av studentboligene skal bygges med tilgjengelighetskrav.

– I dag finnes det rundt 2.500 hybler med tilgjenglighetskrav i Norge, og det er under 100 av dem som benyttes av personer med funksjonsnedsettelse. Det er kapasitet tilgjengelig, og derfor kan vi tillate oss innføre mindre snusirkler på disse boligene, forklarer Sanner.

Forskjell på studentboliger og vanlige boliger

– Kan det åpne for mindre snusirkler for andre typer boliger på sikt?

– Dette tar vi ikke stilling til. Nå vil vi gjennomføre en redusert snusirkel for studentboliger. En snusirkel på 1,30 er stor nok for manuelle rullestoler, og så er det naturligvis en forskjell på studenthybler og en ordinær bolig. Studenthybler skal man ikke bo i så lenge, sier Sanner om forslaget som ifølge estimater fra Bygganalyse kan gi en mulig kostnadsreduksjon på 35.000 kroner per enhet.

100.000 i reduksjon

Kravet om sportsbod for studentboliger, foreslås også fjernet i de nye byggtekniske forskriftene.

Studentbolig-kravene til luftlydisolasjon mellom rom for varig opphold i boenhet og fellesareal eller kommunikasjonsvei, blir også redusert dersom regjeringen får det som den vil.

De samlede byggekostnadskuttene per studentbolig vil bli på over 100.000 kroner, viser estimater fra Bygganalyse har gjort på vegne av Direktoratet for byggkvalitet.

– Når man samtidig vet at studenthyblene får offentlige tilskudd på mellom 200.000 og 300.000 kroner, så vil det ha stor økonomisk betydning for Studentsamskipnaden som bygger studentboliger. Lavere kostnader vil komme studentene til gode, sier Sanner.

Krav endres for boliger

Som Dagens Næringsliv og senere Byggeindustrien meldte tirsdag, er det også store endringer som kan gi besparelser for ordinære boliger – ikke bare studentboligene.

For ordinære boliger foreslår Sanner og regjeringen følgende endringer:

  • Lempe krav om tilgjengelige balkonger, terrasser eller uteplasser mv. slik at kravet bare gjelder den som har størst areal.
  • Endre krav om maksimal betjeningshøyde for vindu, brytere og annet.
  • Endre krav om dobbel håndløper i rampe, trapp, fellesgang og lignende.
  • Fjerne krav om innvendig bod.
  • Redusere krav til sportsbod for små boliger inntil 50 kvadratmeter.
  • Fjerne krav om utsyn fra soverom.
  • Lemping ved at ny forhåndsgodkjent løsning (prekaseptert ytelse) angir gjennomsnittlig dagslysfaktor på to prosent gjelder i rommets oppholdssone.
  • Fjerne krav om parkeringsplass fra TEK. Men beholde krav om tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
  • Flere alternative forhåndsgodkjent branntekniske løsninger i bygninger der det installeres automatisk slokkeanlegg.
  • Innføre forhåndsgodkjent løsning med snurektangel på minimum 1,30x1,80 meter som valgfritt alternativ til rullestolsirkler med diameter på minimum 1,50 i tilgjengelige boenheter.

Kostnadskutt
Ifølge Bygganalyses tall kan forslagene, i likhet med estimatene for studentboliger, medføre en kostnadsreduksjon på rundt 100.000 kroner per bolig.

Det skal boligkjøperne få glede av.

– Vi gjennomfører betydelige endringer i hele plan- bygningsloven, og nå også byggtekniske forskrifter. Det gjør det raskere og billigere å bygge. Vi forventer at byggenæringen tar samfunnsansvar og lar besparelsene komme forbrukerne til gode, sier Sanner.

Digital byggesaksbehandling

Ifølge statsråden tar de også et første skritt mot en forskrift som egner seg for digital byggesaksbehandling.

– Fremtiden vil gi mye mer automatisert saksbehandling og det betyr at forskriften også må være tilpasset en digital fremtid. Vi kommer ikke helt i mål med det med denne gjennomgangen, men vi tar flere viktig skritt. Det blir mindre «bør» og flere tydelige krav der det skal være tydelige krav, sier Sanner.

Forenkler språk

Sanner legger til at flere krav er fjernet og språket forenklet for å gjøre både forskriften og veiledningen enklere og mer oversiktlig.

– Noen har åpenbart trodd at jo flere krav man har, jo høyere kvalitet får man. Jeg tror ikke det er sånn. Tvert imot så mener jeg at enkle og tydelige krav legger et godt grunnlag for kvalitet, sier Sanner.

Høringsrunden for TEK17 skal gå over tre måneder, og de nye reglene skal etter planen trå i kraft 1. juli 2017.


NBBL håper på snusirkel-smitteeffekt

Thor Eek i NBBL er positiv til snusirkelendringer for studentboliger, og håper på smitteeffekt for andre mindre boliger.

Administrerende Thor Eek i Norges boligbyggelag (NBBL) mener TEK17-signalene Sanner og fra regjeringen er interessante.

– I vanlige større boliger vil en større snusirkel normalt ikke være et problem. Den store utfordringen er de små leilighetene, og forslaget som blir presentert for studentboligene er spennende. Kanskje kan det også ha en smitteeffekt over på andre småleiligheter senere, sier Thor Eek til Byggeindustrien.

– Sett fra vår side vil enhver lettelse rundt dette kravet være et gode, legger Eek til.

NBBL-sjefen synes flere av de andre forslagene også er interessante.

– Nå vil vi gå nærmere inn og se på helheten i det som foreslås, men mye av det som er kommet frem til nå virker positivt, sier Eek.