Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og administrerende direktør Ståle Rød i Skanska sammen med Ottar Gran Berild fra Skanska.

Altinn-løsning for byggesak skal være klar ved årsskiftet - lover penger i statsbudsjettet

En ny rapport anslår at kommunene og byggenæringen til sammen kan spare 2,5 milliarder over 15 år med digitale saksbehandlingssystemer. Nå får Altinn-løsningen Fellestjenester Bygg seks millioner i statsbudsjettet.

Fellestjenester Bygg

  • Fellestjenester Bygg er en statlig IKT-løsning som skal støtte opp under fremtidens digitale søknads- og saksbehandlingssystemer for byggesaker.
  • Regjeringen har foreslått å bevilge seks millioner kroner i statsbudsjettet for 2017 til utvikling av Fellestjenester Bygg på Altinn-plattformen.
  • Fellestjenester Bygg har en forventet totalkostnad på 37,9 millioner.
  • Fellestjenester Bygg blir den sentrale digitale byggeklossen i søknads- og byggesaksbehandlingen i fremtiden, og skal gradvis utvikles med ny funksjonalitet over de neste fire årene.

I en nybygd leilighet i Petersborgkvartalet på Ensjø i Oslo, viser Skanskas administrerende direktør Ståle Rød kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner et nettbrett med flere digitale verktøy som er i ferd med å spare entreprenøren både tid og penger.

– Papirets tid er forbi. Innen 2020 har vi i Skanska som mål å sette strøm på alle papirer i byggeprosessen, og vi er allerede godt på vei både på anlegg og i bygg, sier Ståle Rød til Byggeindustrien.

Han anslår at man kan spare minst 20 prosent i tid på bruk av digitale verktøy, men presiserer at man ikke har eksakte målinger.

– Vi bruker blant annet nettbrett på tunnelrigger for å føre borelogg og vi bruker det på byggeprosjekter gjennom hele byggefasen, både når det gjelder kvalitets- og sikkerhetsavvik. Nå har vi også testet det ut i overleveringsfasen av leilighet til kunde med hell, forklarer Rød.

Ny plattform
Nå vil Jan Tore Sanner og regjeringen gi Skanska og byggenæringen en plattform til å bli enda mer digital.

Med seg til Ensjø hadde statsråden med seg en budsjettlekkasje - riktignok av det beskjedne slaget - på seks millioner kroner øremerket den nye digitale byggesaksplattformen Fellestjenster Bygg til Altinn.

Statsråden mener pengene vil gjøre det mulig å hente ut store gevinster for både stat, byggenæring og kommune.

– Før i tiden trodde man at det måtte milliardprosjekter til for å finne de gode IKT-løsningene. Sånn er det ikke. Nå ser vi at små midler kan gi veldig store gevinster. Det vi nå får på plass, er en nasjonal byggekloss som vil ligge i Altinn-systemet, sier Sanner.

Utfordrer byggenæringen
Ifølge statsråden skal plattformen Fellestjenester Bygg sikre enhetlig innsending og kvalitetskontroll av byggesøknader, automatisk regelsjekk i byggesaker, og sørge for at informasjon i bygningsinformasjonsmodeller (BIM) kan hentes automatisk ut og gjenbrukes i søknadene.

– Nå utfordrer vi byggenæringen til å utvikle sine prosjekter som kan kobles opp mot denne nasjonale byggeklossen. Skanska går foran, og viser at det er mulig å hente ut store gevinster med sin digitale satsing.

– Og så utfordrer vi samtidig kommunene til å utvikle sine saksbehandlingssystemer, legger Sanner til.

Rapport: Kan spare 2,5 milliarder

Ifølge en mulighetsstudie Devoteam AS har gjort på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), kan de potensielle gevinstene med en slik digital byggesaksgang ligge på rundt 1,5 milliarder kroner for kommunal sektor og en milliard for byggenæringen i løpet av en 15-årsperiode.

Første versjon av Fellestjenester Bygg skal være klar ved årsskiftet.

Det betyr ifølge departementet at søkere i byggesaker allerede da vil kunne oppleve effektivieringsgevinster ved innsending av søknader.

Sanner sier kommunene som skaffer seg gode digitale saksbehandlingssystemer,  umiddelbart vil kunne hente ut digitale gevinster.

– Så vil dette utvikles over tid gjennom at kommunene får på plass sine systemer på plass, sier Sanner.

Eksempler fra rapporten på gevinstområder:

  • Redusert tid til registering av søknader i kommunen. Dersom 30 prosent av kommunene går over fra manuell til digital behandling av søknadene, vil man kunne oppnå årlige besparelser på 12 millioner kroner (14 årsverk).
  • Mindre ressursbruk til oppfølging av mangelfulle søknader. Dersom andelen mangelfulle søknader reduseres fra 40 prosent til 20 prosent, vil dette utgjøre en besparelse på 105 årsverk (rundt 89 millioner kroner) i året.
  • Mer effektive søkandsløsninger. Standard krav til byggesøknader vil være ressursbesparende for næringen. Rapporten har et konservativt estitamet på tre timers reduksjon i tidsbruk per søknad, noe som kan gi en årlig gevinst på 127,3 millioner for næringen.
  • Reduksjon av portokostnader. Utsending av nabovarsler via Altinn vil gi økonomiske gevinster for næringen og privatpersoner. Dersom 25 prosent av alle nabovarsler sendes digital, gir det en besparelse på 22,3 millioner i året.