Det blir stadig mer vanlig med ekstremvær som fører til flom, ras, styrtregn og leirskred. Nå har NVE utarbeidet et forslag til en ny flomveileder som sendes ut på høring. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NVE klar med ny flomveileder

NVE har utarbeidet en ny veileder for utredning av flomfare i reguleringsplaner og byggesaker. Nå skal veilederen ut på høring.

Leirskred, flom, ras, styrtregn og storm blir mer og mer vanlig her i landet.

Fram til nå har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke hatt en ekstern veileder for utredning av flomfare, men hatt en intern veileder for flomsonekartlegging og en ekstern kravspesifikasjon for flomsonekartlegging.

Nå er det meningen at den nye veilederen skal ta for seg begge deler og danne grunnlaget for en felles bransjestandard i fremtiden.

Veilederen beskriver hvordan flomfare kan vurderes og utredes for å dokumentere om et område eller en tomt tilfredsstiller kravene til sikkerhet mot flom i plan- og bygningsloven.

Forslaget til ny veileder sendes nå ut på høring med frist til innspill satt til 14. mai.