Statens vegvesen ønsker å bygge Hålogalandsvegen med Norges strengeste miljø- og utslippskrav.

Vegvesenet vil ha tidenes strengeste klimakrav ved Hålogalandsvegen

Statens vegvesen har aldri stilt strengere miljø- og klimakrav enn de planlegger ved 9,2 milliarders prosjektet E10 Hålogalandsvegen.

Målet er å halvere mengden CO2 utslipp og utvikle nye tiltak og løsninger for grønnere veibygging, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi ønsker med dette å bidra inn i det grønne skiftet, og sette presedens for fremtidig veibygging og anleggsdrift, sier avdelingsdirektør for Utbygging nord, Stein Johnny Johansen.

Fredag la regjeringen frem sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for Stortinget. Sier Stortingsflertallet ja til å finansiere OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen, sier de også ja til å la Statens vegvesen teste ut Norges strengeste klimakrav for veibygging.

Pilotprosjekt for grønnere bygging

Ifølge Statens vegvesen er det gjort et omfattende utviklingsarbeid for å utvikle nye klima- og miljøkrav til OPS-prosjektet.

– Ingen prosjekter har til nå hatt så spenstige klimakrav som denne kontrakten, sier prosjektleder Johansen.

Eksempler på tiltak er:

– Et tallfestet minimumsnivå av klimagassreduksjon.

– Krav til forpliktende klimagassbudsjett med bonus- og sanksjonsordninger.

– Sikre mulighetene for ytterligere CO 2-reduksjoner undervegs i kontraktsperioden.

– Gjennomgående fokus og krav til bærekraftig gjennomføring, koblet opp mot FNs bærekraftsmål.

– Premiering av innovativ gjennomføring som kan gi ytterligere klima- og miljøgevinster.

Gjennom denne OPS-kontrakten, skal vi søke nå våre egne – Norges – og Europas klimamål for reduksjon av klimagassutslipp i anleggsbransjen. Når anlegget står ferdig vet vi mer om hvilke tiltak som ga ønsket effekt og hvilke som ikke virket. Det vil gi Statens vegvesen et bedre kunnskapsgrunnlag og viktig erfaring etaten kan bygge videre på for å sikre at fremtidige utbygginger blir så grønne og miljøvennlige som praktisk mulig, fastslår Vegvesenet i meldingen.

Nord-Norges største samferdselsprosjekt

Det nye veganlegget mellom Sortland, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til 9,2 milliarder kroner og skal delvis finansieres med bompenger. Byggingen skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der staten bidrar med fem milliarder kroner de første seks årene.

Byggetiden forventes å være på 6-7 år og OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å drifte og vedlikeholde veianlegget i 25 år. Den øvre ramme for investeringer og drift av prosjektet er på hele18,3 milliarder kroner, opplyser Vegvesenet.

– Vi har en svært kunnskapsrik, dedikert og sulten prosjektgruppe som higer etter å komme i gang med dette viktige prosjektet. Prosjektet er modent og vi er klar til å realisere det, sier prosjektleder Reidar Arnfinn Johansen.

Prosjektgruppemøte for Hålogalansveien i september 2020, hvor det blnt annet ble jobbet med kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget.  Foto: Gøran Sofienlund/Statens vegvesen. 

Prekvalifisering og forhandlinger

Når Stortinget vedtar finansiering, er Statens vegvesen klar til å lyse ut kontrakten i markedet. Vegvesenet vil prekvalifisere inntil tre selskap for denne anskaffelsen. For å bli prekvalifisert, må selskapene vise at de økonomisk og organisatorisk er robuste nok til å håndtere utbyggingen og drifte veianlegget i 25 år.

Anskaffelsen vil bli gjennomført med forhandlinger der Statens vegvesen vil fastsette de endelige rammene for prosjektet. Forutsatt at finansieringen besluttes i løpet av våren, kan signering av kontrakt skje tidlig i 2023. Hålogalandsvegen kan dermed stå ferdig i løpet av 2029, opplyser Vegvesenet.

Prosjektets innhold

OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt omfatter:

– Totalt 82 kilometer tofelts vei, fordelt på 35 kilometer ny vei i eksisterende trase, 27 kilometer tunneler og 20 kilometer vei i ny trase.

– En rekke mindre konstruksjoner for å sikre veien mot flom, skred og rasfare.

– Etablering av bl.a. kollektivtrafikktiltak, en stor rasteplass, døgnhvileplass, utfartsparkeringer, gang- og sykkelveger, samleveger for avlastet vegnett, tilkoplinger til eksisterende veg, nye kryssløsninger og sanering av private avkjørsler.

Raskere, kortere og tryggere

Hensikten med prosjektet er å binde Hålogalandsregionen tettere sammen, både for næringslivet og befolkningen. Det skal gjøres ved å bedre fremkommeligheten og gi vesentlig redusert reisetid på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 kilometer, og reisetiden på strekningen blir redusert med om lag 39 minutter.