Illustrasjonsfoto: Knut Opeide/Statens vegvesen

Vegvesenet og Nye veier vil løfte klimarisiko inn i beslutningsprosesser

Klimaendringer kan føre til store skader på veiene, og Vegvesenet og Nye veier vil nå løfte klimarisiko inn i beslutningsprosessen når en ny vei skal bygges.

Prosjektet skal arbeide med:

* Et verktøy for veisektoren i Norge som operasjonaliserer klimarisiko i samfunnsøkonomiske analyser.
* Metodene skal være relevante for alle fasene i et veiprosjekt: planfasen, prosjektering og driftsfasen.
* Analysere forhold i samfunnsutviklingen som kan påvirke klimasårbarheten til veisektoren, og da særlig undersøke hvordan tiltak for å redusere utslipp av klimagasser kan påvirke transportmønster og transportomfang.

– Dette vil bidra til at vi sikrer veiene mot virkninger av klimaendringer, heter det i en felles uttalelse fra de to byggherrene.

Med støtte fra Norges forskningsråd og i samarbeid med Vestlandsforskning, NGI og Menon Economics utvikles et analyseverktøy som skal gjøre klimarisiko mer håndgripelig for beslutningstakere.

– Vi har lenge jobbet med å innlemme klimafare i metodene vi har for å planlegge ny infrastruktur. Vi skal bli bedre til å beregne og dokumentere kostnadseffektivitet av klimatilpasningstiltak, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland til vegvesen.no.

– Dette prosjektet vil gi oss bedre metoder for å beregne kostnader og nytteeffekter av klimarisiko og klimatilpasning, noe som bidrar til smartere beslutninger og mer effektiv offentlig pengebruk. Det er viktig for oss, og ikke minst viktig for samfunnet, sier administrerende direktør Annette Aanesland i Nye veier AS.

De pekes på at hensynet til fremtidig risiko ofte skaper begrensninger for bruk av knappe og attraktive arealer.

– Forståelsen av hva klimaendringer fører til, er i ferd med å endre bevisstheten om risiko på dette området. Klimaendringer fører til økt nedbør, mer erosjon, større fare for skred, flom og oversvømmelser. Veiene stenges 2.000 ganger i året som følge av skred. Redusert fremkommelighet er en risiko for samfunnssikkerhet og i tillegg fører til ekstra kostnader for vegbrukere, spesielt godstrafikk, skriver Vegvesenet i meldingen.

Forskningsrådet har bevilget seks millioner kroner, som kommer i tillegg til bidrag fra Statens vegvesen og Nye veier AS.