Næringen må bli flinkere til å unngå avfall på byggeplassene

Det blir stadig mer fokus på bærekraft i byggenæringen, og en del av dette omfatter også bygningsavfall på landets mange bygg- og anleggsplasser. Her har næringen fortsatt et stykke igjen å gå før man kommer opp på et godt nok nivå.

Vi kaster rett og slett altfor mye avfall på byggeplassene. Næringens aktører er blitt flinkere til å kildesortere de senere årene – men dette er ikke nok. Virksomhetene må blir langt dyktigere til å hindre at avfallet blir en problemstilling.

Avfall er i de aller fleste tilfeller en uutnyttet ressurs. Noe kan gjenvinnes, men langt fra alt. Det gir næringen et dårligere klimaregnskap enn hva som strengt tatt er nødvendig. Det brukes av naturens ressurser både til å produsere de ulike bygningsmaterialene, og de skal fraktes ut til byggeplassen. Om man ikke er flinke nok havner en uforholdsmessig stor del av dette på fyllinga – det er dårlig butikk både for klimaet og den enkelte virksomheten.

Vi går ut fra at ingen ønsker mer avfall en hva som er nødvendig – da blir det fort bortkastede penger i en prosjektgjennomføring. Dette skyldes da sannsynligvis to forhold; for dårlig planlegging og/eller for dårlig utnyttelse av de ulike materialene ute på byggeplass. Det kan selvsagt også komme endringer til underveis man ikke kunne forutsi under bestilling – men dette kan som oftest også føres tilbake til for dårlig planlegging i utgangspunktet.

Det finnes virksomheter som har tatt tak i denne utfordringen – og da tenker vi ikke på hvordan de behandler avfallet – men som hindrer at det blir et problem. Blant dem er JM, som nå setter i gang et aktivt arbeid for å redusere avfallet på sine mange byggeplasser rundt om i Norden – og de har satt seg et konket mål. Innen utgangen av 2021 skal byggavfallet halveres. Dette skal de klare gjennom flere ulike tiltak, men hovedpunktene omfatter nettopp bedre planlegging, å få på plass returordninger og ikke minst tenke annerledes og bryte med etablerte mønstre. De har pekt på rundt 170 prioriterte tiltak som må gjennomføres for å kunne halvere byggavfallet. Planen er at byggavfallet skal reduseres fra dagens snitt på 29 kg avfall per kvadratmeter bruttoareal BTA til 15 kg avfall per kvadratmeter bruttoareal BTA.

For å få til gode ordninger innen dette feltet er det nok avgjørende at næringens aktører med god planlegging kan involvere leverandørene på et tidligere stadium og derigjennom sikre mer presise leveranser. Dette vil også sette større krav til leverandørene. Vi vil tro de fleste vil kunne bli med på ordninger som sikrer lite svinn og fornuftige returordninger. Men kanskje aller mest handler dette om holdninger – om å være villige til å tenke litt annerledes og gjennom bedre bestillinger sikre at man også klarer å unngå avfall - selv i mindre mengder der det er mulig.