I regjeringskvartalet har ikke de ansatte vært fornøyde med 23 kvadratmeter per ansatt. Nå vil regjeringen at alle fremtidige statlige byggeprosjekt skal bygges etter denne normen. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

Nå skal ingen statlige kontorplasser bygges større enn 23 kvadratmeter per ansatt

Regjeringen har bestemt at kontorer i fremtidige statlige byggeprosjekter ikke skal overstige 23 kvadratmeter bruttoareal (BTA) per ansatt.

Det betyr trolig at mange statsansatte som har vært vant til cellekontorer i fremtiden må belage seg på å arbeide i åpne landskap.

Nyheten, som kan få innvirkning på arbeidshverdagen til tusenvis av statsansatte, er bakt inn i en pressemelding om arealbruk som ble sendt ut fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet onsdag ettermiddag.

Nederst i meldingen «Staten skal være en krevende kunde» skriver de:

- Regjeringen har derfor bestemt at kontorer i framtidige statlige byggeprosjekter ikke skal overstige 23 kvadratmeter bruttoareal (BTA) per ansatt. Dette kommer i tillegg til at staten skal være en krevende kunde i leiemarkedet.

Øvre grense på 23 kvadratmeter BTA

I et rundskriv som ble sendt ut fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til alle deparementene i desember, skriver de litt mer utfyllende om endringene som er i vente:

«For framtidige statlige kontorlokaler og for kontordelen i bygg til virksomheter med arealkrevende formål fastsettes en arealnorm på 23 kvm. BTA per ansatt.

Dersom det er behov for å gå utover normen, må dette begrunnes særskilt i funksjonsbeskrivelsen.

Areal-normen skal kun gjelde ved statlige byggeprosjekter og ikke ved leie av private kontorbygg.

Når det identifiseres et behov for nye lokaler, eller behov for forandringer i eksisterende lokaler, skal det etter instruksens kapittel 2.2 utarbeides en funksjonsbeskrivelse. Av denne skal det framgå hvilke krav som stilles til lokalene mht. funksjon, størrelse, beliggenhet og kvalitet, for at virksomheten skal kunne ivareta sine oppgaver. Funksjonsbeskrivelsen skal ivareta hensynet til effektiv ressursbruk, og det må inngå en vurdering av dette i analysen. Arealnormen på 23 kvm BTA er å anse som en øvre grense.»

Areal-bråk

Det ble bråk da regjeringen og Statsbygg bestemte at det nye regjeringskvartalet skulle ha en norm på mellom 23 og 25 kvadratmeter per ansatt.

At Statsbygg attpåtil la seg i bunn av dette med 23 kvadratmeter, gjorde heller ikke stemningen noe lystigere.

Nå er det altså langt flere enn ansatte i det fremtidige regjeringskvartalet som må nøye seg med 23 kvadratmeter bruttoareal per ansatt.