<p>Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fikk overlevert de tre første Bygg21-rapportene med forslag til forbedringer i bygge- og eiendomssektoren fra styreleder i Bygg21, Sissel Leire.</p>F.v. Kari Sandberg, Katharina Bramslev, Sissel Leire, Monica Mæland, Daniel Kjørberg Siraj, Stig Bech, Jon-Olav Sigvartsen, og Thor-Olaf Askjer.Thor-Olaf Askjer har ledet gruppen som har levert rappporten «En god start – beste praksis for plan og byggeprosesser».Kari Sandberg har ledet gruppen som har levert rapporten «Enkelt og presist – nødvendig kunnskap om bygg og eiendomsnæringens utvikling».Katharina Bramslev har ledet gruppen som har levert rapporten «Gode bygg og områder – for helsa, miljøet og lommeboka».Kjell Kvarekvål (f.v.), Thor-Olaf Askjer og Sverre Tiltnes.Det var stor deltakelse fra næringen under overrekkelsen av de tre rapportene.Hanne Rønneberg (f.v.), Morten Lie og Kari Sandberg.Direktør Sverre Tiltnes hilser på kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Mæland fikk overlevert de tre første Bygg21-rapportene

Mandag fikk kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland overlevert de tre første Bygg21-rapportene med forslag til forbedringer i bygge- og eiendomssektoren.

Dermed har halvparten av de seks arbeidsgruppene levert sine rapporter – de neste tre rapportene blir overlevert neste år.

Det er tre bredt sammensatte grupper med folk i og rundt byggenæringen som har utformet disse rapportene – et arbeid som er gjort på oppdrag fra Bygg21.

De tre rapportene har fått navnene:
* En god start - beste praksis for plan og byggeprosesser
* Enkelt og presist - nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling
* Gode bygg og områder - for helsa, miljøet og lommeboka

Ni råd
Monica Mæland fikk overlevert ni konkrete forslag til forbedringer i bygge- og eiendomssektoren. De tre gruppene har i sitt arbeid jobbet grundig med å analysere beste praksis og finne fram til konkrete tiltak som vil forbedre bygge- og eiendomssektoren.

– Det er lagt ned en omfattende jobb av disse arbeidsgruppene, og gruppelederne er våre helter. Rådene i rapporten er så spisset at de skal være enkle, noe som er meget viktig for at de skal bli tatt i bruk av næringens aktører og omsette arbeidet som er gjort gjennom Bygg21 i praktisk arbeid, sier styreleder i Bygg21, Sissel Leire.

Leire er trygg på at næringen og landet vil ha stor nytte av forslagene. Arbeidsgruppen har vært sammensatt like mangfoldig som bygg- og eiendomssektoren selv er. Offentlige og private utbyggere, entreprenører, kommuner, rådgivere, arkitekter, finansfolk, meglere, konsulenter, forskere og utdanningsinstitusjoner har gitt avgjørende bidrag til resultatene som Bygg21-styret presenterte.

– Er det én ting arbeidet vårt har vist, er det at bygg- og eiendomsnæringen og samarbeidet mellom næring og myndigheter har stort uutnyttet potensial. Vi er sikre på at statsråden vil sette pris på våre råd og løsninger, og hvordan bruk av beste praksis kan gi nytte nå, enten det er virksomhetene eller kommunene som lærer av hverandre, sier styrelederen.

Det var Leire som overrakte de tre rapportene til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og hun ønsket å takke statsråden og regjeringen for å ha etablert og fulgt opp arbeidet med Bygg21.

– Dere ønsker en endring i næringen og gjennomførte en bestilling på dette, sa Leire – og kunne mandag levere på bestillingen fra regjeringen.

– Dette stiller store forventninger både til næringen og til det offentlige, la styrelederen til.

– Vil gå nøye gjennom rapporten
Monica Mæland kvittere med at de skulle gå nøye gjennom rapportene.

– Dere er en stor og viktig næring. Dere holdt hjulene i gang når oljeprisen sank som en stein og det er mange store små og store virksomheter som trenger å bli med i dette arbeidet, påpekte Mæland.

– Det er viktig å få disse rapportene, og ikke minst veldig bra at næringen selv, med litt dytt fra departementet, har satt seg sammen og gjort denne omfattende jobben. Vi har sett at det har vært mye følelser, mange forslag og mye engasjement rundt dette, og vi er helt overbevist om at de beste forslagene kommer fra de som har skoene på - de som kjenner næringen med sin utfordringer. Jeg har stor tro på at måten dere har jobbet på er den riktige, sa Mæland, som ikke minst påpekte viktigheten av at man har fått på plass en delingskultur.

– Deling av kunnskap er et veldig bra utgangspunkt i et lite land som Norge, og det kan være lurt å samarbeide med konkurrentene når det for eksempel gjelder HMS, det grønne skiftet og digitaliseringen, sa Mæland.

Hun understreket også at det er viktig at de store må ta med seg de små.

– Samtidig vet vi at dere kommer med ytterligere arbeider, og det ser vi frem til. Vi ser også frem til å diskutere resultatene så langt med landets 422 ulike kommuner, la hun til.

Spille på lag

Om Bygg21

Bygg21 er et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

Bygg21 har anslått at bygg- og eiendomsnæringen har potensial til å redusere kostnadene med 20 prosent i løpet av 2020. Bygg21 skal medvirke til at beste praksis i plan- og byggesaksprosessen blir identifisert, spredt og brukt.

Bygg21 skal være en pådriver for forståelse og felles bransjekultur for kontinuerlig forbedring i byggesektoren, og ha et særlig fokus på digitalisering, innovasjon og samhandling i byggenæringen.

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, som leder strategisk råd i Bygg21, påpekte også under overrekkelsen viktigheten av en næring som spiller på lag.

– Det er viktig at Bygg21-arbeidet blir forankret i hele næringen. Agendaen for alle oss må være at vi skal ha tro på dette og evner å få til forbedringer. Det kan ikke være slik at vi bare skal be staten om nye penger eller virkemidler – vi må ha tro på dette – hvis ikke må vi finne på noe annet. Jeg tror dette kan være en endring der vi får en næring som spiller mer på lag og som samarbeider – en næring som ønsker å spille hverandre gode, uttale Siraj.

Dette er rapportene:
Rapport 1 – «En god start – beste praksis for plan og byggeprosesser»
- Delrapport – «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner»

Denne rapporten og dens vedlegg svarer ut oppdraget med anbefalinger til bruk av beste praksis i plan- og byggesaksprosesser.

I rapporten kommer gruppen med tre råd:
- Bygg21s fasenorm for reguleringsplanarbeid bør benyttes av alle parter i alle plansaker.

- Det må utvikles beste praksis for balansert byrdefordeling i utbyggingsplaner.

- Alle plan- og byggesaker fremmes og behandles digitalt.

Gruppen har bestått av:
Adm. dir. Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom
Advokat Stian Berger Røsland i Selmer
Daglig leder Christine Grape i Grape Architects
Utviklingssjef Harald Martin Gjøvaag i Selvaag Bolig ASA
Kommunalsjef Aina Tjosås i Os kommune
Forsker Gro Sandkjær Hanssen i OsloMet

Les rapporten her

Rapport 2 – «Enkelt og presist – nødvendig kunnskap om bygg og eiendomsnæringens utvikling»
Bygg21 foreslår i denne rapporten tre løsninger for bedring av bygg- og eiendomsnæringens måling av kvalitetsarbeid, og som vil gi bedre analyser av næringens utfordringer knyttet til kostnadseffektivitet.

I rapporten kommer gruppen med tre råd:
- Norsk Eiendom, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Finans Norge og Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) etablerer en sammenslutning som årlig analyserer og sammenstiller bygg- og eiendomsnæringens utvikling innen produktivitet, kostnader, kundetilfredshet og feil i byggenæringens leveranser.

- Arbeidet skal bygge på felles kunnskap om produktivitet, kostnadsutvikling, kundetilfredshet og feil, ved å gjøre bruk av de kildene som Bygg21 anbefaler brukt.

- Sammenstillingen av analysene publiseres i en årlig rapport som synliggjør verdien av målstyrte forbedringer i næringens virksomheter og i rammebetingelser satt av myndighetene og finansnæringen. Rapporten presenteres på et dertil egnet bransjearrangement i tredje kvartal.

Gruppen har bestått av:
Adm. dir./leder av arbeidsgruppen Kari Sandberg i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
Professor Svein Bjørberg i Multiconsult
Avdelingsleder Hallgeir Schanche i Veidekke
Seniorrådgiver Steinar Todsen i SSB
Direktør for markedskommunikasjon Kjell Kvarekvål i JM
Research Manager Jan Alexander Langlo i Sintef
Utviklingssjef Anders Nohre-Walldén i Norwegian Green Building Council (NGBC)

Les rapporten her

Rapport 3 – «Gode bygg og områder – for helsa, miljøet og lommeboka»
- Delrapport – «10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder»
- Delrapport – «Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp»

Bygg21 mener kommunale organisasjoner, bransjeorganisasjoner og bransjeforeninger spiller en særskilt rolle i å inspirere og motivere private og offentlige byggherrer, planmyndigheter og finansnæringen til å nyttiggjøre seg rådene. Finans- og reguleringsmyndighetene blir også spesielt viktige for å utvikle insentiver som fører til at aktører i større grad gjennomfører bærekraftige tiltak.

I rapporten kommer gruppen med tre råd:
- Næringen og myndighetene bør aktivt benytte 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. NGBC (Norwegian Green Building Council) oppfordres til å påta seg oppgaven med å forvalte og videreutvikle kvalitetsprinsippene.

- Eiendomsnæringen, finansnæringen og myndighetene må etablere insentiver som stimulerer til å utvikle og etterspørre bærekraftige bygg og områder, som grønn finansiering, reduserte skatter og avgifter, høyere utnyttelsesgrad, forrang i plan- og byggesakskøen.

- Myndighetene bør ta utgangspunkt i næringens totale betydning for Norges klimaregnskap, og ta hensyn til både direkte og indirekte utslipp ved utforming av klimapolitikken.

Gruppen har bestått av:
Daglig leder Katharina Bramslev (leder) i Grønn byggallianse
Overlege Tor Erik Danielsen i Arbeidstilsynet
Siviløkonom Christian Lorange i Arealstatistikk
Seniorrådgiver Morten Haveraaen i Statsbygg
Head of Real Estate Finance Kristin Kongsrud i SEB
Partner, Næringsmegling Tom Brinck-Mortensen i Moment Eiendom
Partner, arkitekt Cathrine Vigander i Element Arkitekter
Kvalitetssjef Stein Solvik i JM Norge

Les rapporten her

Styret i Bygg21:

Sissel Leire (leder), styreleder, Kruse Smith AS
Stig Bech (nestleder), partner, Advokatfirmaet BA-HR
Arne Giske, konsernsjef, Veidekke ASA
Siri Hunnes Blakstad, direktør, arkitektur, utvikling og analyse i ÅF Engineering og tegn_3
Harald Nikolaisen, administrerende direktør, Statsbygg
Netten Østberg, divisjonsleder, Asplan Viak AS
Jon-Olav Sigvartsen, daglig leder, JOS-Bygg AS
Sverre Tiltnes, direktør Bygg21

Nå starter implementeringen
I 2017 har Bygg21 utredet tre av seks oppdrag fra KMD om næringens rolle i plan- og byggeprosesser, kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling, og kvalitet og bærekraft. Alle oppdragene tar opp noen av bygg- og eiendomsnæringens viktigste utfordringer. De tre gjenstående oppdragene utredes i 2018.

Bygg21 mener at næringens har et kortsiktig potensial på 20 prosent lavere kostnader og potensial for ytterligere verdiøkning for bruker, eier og samfunn.

– Vi er gitt noen av de viktigste utfordringene bransjen står overfor. Vi har utviklet svar og løsninger vi er stolte av. Ikke minst fordi vi over alt finner virksomheter og personer som bidrar med beste kunnskap og praksis. Vi ser frem til at resultatene våre får et langt liv via bygg- og eiendomssektorens best egnete institusjoner, legger Leire til.

De tre neste rapportene som det nå jobbes med omhandler samhandling, industrialisering og kompetanse. 

Se alle veilederne her