Løyve til bygging av Skjerdal kraftverk

NVE gjev konsesjon til Skjerdal Kraft AS til å bygge Skjerdal kraftverk i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane. Kraftverket vert bygd utan reguleringsmagasin og vil gje straum til om lag 1035 husstandar.

Kraftverket vil nytte eit fall på 152 meter over ei strekkje på om lag 780 meter. Dette gjev ein årleg produksjon på om lag 20,7 GWh. Røyrgata skal gravast ned. Utbygginga vil redusere vassføringa i Skjerdalselva. Av omsyn til landskapsopplevinga og det biologiske livet i elva vert det ei minstevassføring i Skjerdalselva på 500 liter per sekund i perioden 1. mai.- 30. september. Resten av året skal det sleppast 250 liter per sekund. NVE meiner at fordelane ved utbygginga er større enn ulempene for allmenne og private interesser.