Prosjektledelsen i NVO sitter på Skøyen i Oslo.

Kommuneadvokaten om NVO-anskaffelser: - Habilitet og krav til likebehandling ivaretatt

Kommuneadvokaten i Oslo mener Vann- og avløpsetaten har ivaretatt habilitet og krav til likebehandling i anskaffelsen av prosjektdirektør til Ny vannforsyning Oslo. Men etatens mangelfulle referatføring beskrives som svært uheldig.

Det kommer frem i et svar fra byråd Lan Marie Berg (MDG) har gitt Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke.

Bjercke har stilt byråden flere spørsmål på bakgrunn av Byggeindustriens artikkel om konsulentbruk på 12,5-milliardersprosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Saken om at 7 av 11 i prosjektledelsen var innleid og at alle de innleide hadde bakgrunn fra Follobanen, førte til at byråden for to uker siden ba om et hastemøte og en grundig redegjørelse fra etaten.

Det kom også frem at kommunen ikke hadde lyktes med å tilsette en prosjektdirektør i fast stilling og at Steinar Johannessen hadde vært innleid gjennom to kontrakter, først gjennom en rammeavtale som ansatt i Metier OEC, deretter i sitt eget selskap Emtian AS.

VAV valgte å ta ut prosjektdirektørstillingen fra rammeavtalene for å unngå fremtidige habilitetsutfordringer.

Hallstein Bjercke og Venstre mente redegjørelsen fra Vann- og avløpsetaten kunne tyde på at etaten bevisst omgikk habilitetsreglene da de anskaffet ny prosjektdirektør.

Dette ble avvist av Vann- og avløpsetaten. Etatsdirektør Anna Maria Aursund understreket at alle spilleregler var fulgt.

Habilitet og likebehandlig ivaretatt - får kritikk for mangelfullt referat

Kommuneadvokaten har nå gjennomgått VAVs egne redegjørelser og etatens svar på oppfølgingsspørsmål fra byråden.

I en uttalelse til byrådsavdelingen skriver kommuneadvokaten at det ikke synes å ha skjedd brudd på krav til likebehandling ved gjennomføringen av konkurransen om innleie av prosjektdirektør våren 2019.

Kommuneadvokaten mener det heller ikke er grunnlag for å fastslå at noen av personene i VAV som var involvert i tildelingen av kontrakten, var inhabile.

Kommuneadvokaten mener også at prosjektdirektørens habilitet ved utlysningen av en ny konkurranse om rammeavtaler for prosjektledelses- og administrative ressurser våren/sommeren 2019, i alt det vesentlige synes å være håndtert på en forsvarlig måte.

Samtidig mener kommuneadvokaten det var svært uheldig at det ikke ble protokollført at prosjektdirektøren ble bedt om å forlate et møte i styringsgruppen der saken om ny anskaffelse eller fast tilsettelse av prosjektdirektør ble behandlet.

Kommuneadvokaten mener dette trolig var i strid med grunnleggende krav til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet i anskaffelsesprosesser.

Ifølge VAVs redegjørelse var det en glipp. Dette har etaten beklaget til byråden.

– Kommuneadvokaten bekrefter at både krav til likebehandling og habilitet er ivaretatt. Nå skal vi se løfte blikket og se fremover, slik at sikrer Oslo en livsnødvendig, trygg og god vannforsyning også i fremtiden, skriver vann- og avløpstdirektør Anna Maria Aursund i en e-post til Byggeindustrien.

Byråd Lan Marie Berg. Foto: Vidar Ruud / NTB

I en e-post til Byggeindustrien kommenterer byråd Lan Marie Berg kommuneadvokatens vurderinger slik:

– Jeg har svart på spørsmål fra bystyret og vedlagt Kommuneadvokatens vurdering. Der kommer det frem at habilitet og kravene til likebehandling vurderes som ivaretatt i anskaffelsen av prosjektdirektør. Det var uheldig at det ble begått feil ved referatføringen av et møte, noe direktøren for Vann- og avløpsetaten har beklaget, skriver Berg.

Om konsulentbruken sier hun følgende:

– Når det gjelder bruk av innleid konsulent i ledelsen av utbyggingen, har etaten forsøkt å ansette en prosjektdirektør, men ikke lyktes. VAV opplyser at de derfor måtte inngå kontrakt med konsulent for å sikre nødvendig kompetanse og fremdrift i et prosjekt av stor betydning for innbyggernes sikkerhet, og byråden har ikke noe å tilføye til dette, skriver Berg til Byggeindustrien.

Berg har også svart bystyret på habilitetsspørsmål fra Bjercke og Venstre knyttet til opplysninger om at en stor andel av ledelsen i prosjektet har bakgrunn fra Follobanen-prosjektet til Bane NOR.

– Det er ikke overraskende at flere av konsulentene i dette prosjektet har arbeidet sammen tidligere. Profesjonelle og kollegiale forhold fører ikke i seg selv til inhabilitet, men selvsagt skal habilitet være ivaretatt i kommunens anskaffelser. Vann- og avløpsetaten har redegjort for hvordan habilitet er ivaretatt i de prosessene som er benyttet av de aktuelle personene, skriver Berg.

Bjercke har flere spørsmål

Hallstein Bjercke har stilt spørsmål om konsulentbruken i VAVs prosjekt Ny vannforsyning Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Venstres Hallstein Bjercke har lest svaret fra byråden og uttalelsen til kommuneadvokaten. Han mener det fortsatt er spørsmål som er ubesvart.

– Kommuneadvokaten er varsomme i hvordan de formulerer seg, men konkluderer i hovedsak med at både krav til likebehandling og habilitet er ivaretatt. Men utfra det som kommer frem i uttalelsen, mener jeg det fortsatt er grunnlag for å stille spørsmål rundt håndteringen av habilitet og anskaffelser. Jeg merker meg at prosjektdirektøren kan ha vært inhabil i de fire første månedene, og da må vi undersøke nærmere hvilke beslutninger som ble tatt i denne perioden, sier Hallstein Bjercke, som ikke utelukker å ta saken videre dersom de ikke får tilfredsstillende svar.

– Da kan det være aktuelt å be kommunerevisjonen om å se nærmere på saken, men dette er det for tidlig å si noe om nå, sier Bjercke.

Han mener uansett det er uheldig for Vann- og avløpsetaten at det ikke ble protokollført at prosjektdirektøren forlot møtet der anskaffelsessaken om stillingen hans ble diskutert.

– At referatene ikke er komplett er uheldig da det kan fremstå som at en person som er inhabil i en sak har deltatt under behandlingen av den. Skikkelige referater og etterrettelighet i det skriftlige materiale er helt avgjørende for å sikre ryddige og gode prosesser i det offentlige, og i store og kostbare prosjekter som dette er det et stort problem når det ikke er på plass, sier Bjercke.

Kommuneadvokaten har ingen kommentarer til saken utover det som kommer frem i uttalelsen til byrådslederen.