BYGGEGROP. Dette området på Fornebu sør skal rives, spuntes, sprenges og graves til det er en av de største byggegropene man har sett her til lands.

Klart for anleggsstart på Fornebubanen: Her skal det graves ut en byggegrop på størrelse med seks fotballbaner

Første salve gikk av i oktober, men først fredag tas det offisielle første spadetaket på Fornebubanen. Nå skal et område på størrelse med seks fotballbaner transformeres til en av Norges største byggegroper.

Denne artikkelen stod på trykk i Byggeindustriens 18. utgave i 2020.

– Den første sprengningen ble gjennomført 20. oktober. Det skjedde ved Fornebubanens forberedende arbeider nær Fornebuveien 50. Her er Marthinsen & Duvholt i gang med å forberede en forskjæring til et tverrslag som skal gå ned mot hovedtunnelen til det som blir Fornebuporten stasjon, sier Irene Måsøval, direktør for Fornebubanen.

Det var ingen snorklipping eller markering da den første salven smalt. De tunge arbeidene begynner nemlig først i desember, og det symbolske første spadetaket skal tas på fredag med blant annet samferdselsministeren, byrådsleder og ordfører til stede.

Det er Skanska som har fått den første store entreprisen. De skal rive de gamle byggene vis-à-vis kjøpesenteret Fornebu S og grave opp en 600.000 kubikkmeter stor byggegrop.

Om sju år skal byggegropen være transformert til Fornebubanens endestasjon.

– Området rommer i dag gammel flyplassinfrastruktur. Det skal sikres, miljøsaneres, rives, spuntes, sprenges og graves til det er en av de største byggegropene man har sett her til lands. Arbeidene skal legge til rette for etablering av Fornebu stasjon og driftsbase, sier Måsøval.

100 år med Fornebubanen

Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i Norge siden 60- og 70-tallet, og er blitt planlagt i en årrekke. Ideen ble lansert allerede for 100 år siden, og tatt opp på nytt på 90-tallet. I 2003 ble det vedtatt å bygge automatbane fra Fornebu til Lysaker, men to år senere ville de heller bygge bybane. I 2011 ble anbefalt å bygge t-bane, og seks år senere ble etaten «Fornebubanen» etablert.

– Hvordan føles det å omsider sette i gang med arbeidene?

– Det føles veldig bra å være skikkelig i gang etter flere år med planlegging og en høst der det pågikk prosesser rundt den endelige finansieringen av prosjektet. I oktober kom alt på plass og nå ser vi frem til å bygge og realisere Fornebubanen, sier Måsøval.

Før byggestart er det også lagt ned mye jobb i planlegging, prosjektering og forberedende arbeider.

– Dette arbeidet pågår fortsatt for flere etapper av prosjektet. Det er jobbet mye med grunnerverv og dialog med naboer og næringsliv før vi nå starter store byggeaktiviteter, sier Måsøval.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Massive sprengningsarbeider

Fornebubanen skal gå i tunnel hele veien til Majorstua. Og når det skal bygges åtte kilometer med skinner under bakken må det sprenges. Mye.

Fornebubanen

·T-banetraséen skal gå i tunnel fra Majorstuen til Fornebu. Banen starter ved Fornebu senter, og har deretter to stasjoner på Fornebulandet før Lysaker stasjon. I Oslo får banen stasjon ved Vækerø og Skøyen. Ved Majorstuen føres den inn på dagens T-banenett.

·Banen er beregnet å stå klar for åpning i 2027.

·Prisen er estimert til 16,2 milliarder kroner.

· Fornebubanen finansieres av statlig finansiering på opptil 50 prosent, i tillegg til bymiljøavtaler, Oslopakke 3-midler og grunneierbidrag. Det er Oslo kommune og Viken fylkeskommune som er ansvarlige for finansieringen av Fornebubanen.

– Bare på grunnarbeidene på Fornebu skal det fraktes ut 600.000 fastkubikkmeter stein og løsmasser. Videre skal det tas ut 2,1 millioner kubikkmeter sprengt stein og 500.000 kubikkmeter løsmasse fra tunnel. I tillegg kommer byggegroper for ytterligere fem stasjoner, sier hun.

Kommunikasjonssjef Line Fredriksen i Fornebubanen sier de som bor i områdene det sprenges, må regne med en til to salver i døgnet. De tilbys SMS-varsling, for å bli varslet 15 minutter før hver salve.

– Alle som ferdes eller bor langs traséen vil se eller merke utbyggingen. Siden Fornebubanen går under bakken, er det relativt få som berøres direkte. Likevel varsler vi alle naboer som bor innenfor det regulerte området der vi driver tunnel og bygger stasjoner, sier hun og legger til:

– Vi har vært tidlig ute med dialog med naboer og interessenter, og opplever stor forståelse for at Fornebubanen skal bygges. Samtidig er det mange spørsmål om hvordan utbyggingen vil påvirke de ulike områdene og hvilke avbøtende tiltak som kan tilbys. Vi har derfor ansatt egne nabokontakter.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

OBOS: – Viktig transportåre

Fredriksen beregner atrundt 900 grunneiere i Bærum og 1.400 grunneiere i Oslo har hørt eller vil høre fra Fornebubanen i forbindelse med utbyggingen. Alle som ferdes på Fornebulandet, vil imidlertid bli påvirket av omlegging av trafikk, gang- og sykkelveier som følge av arbeidene.

Administrerende direktør Kristine Tveitnes Seip i OBOS Fornebu mener prosjektet er verdt ulempene.

– Fornebubanen er et svært godt samferdselsprosjekt. Dette blir en viktig transportåre for alle som har behov for å reise mellom Oslo og Fornebu, og med viktige knutepunktstasjoner mellom, sier hun.

– For OBOS, som største grunneier på Fornebu, er Fornebubanen et premiss for å bygge det samfunnet vi skal bygge her. Den er en forutsetning for å lykkes med en bærekraftig byutvikling. Banen vil knytte Fornebu direkte til Oslo, noe som vil bygge opp under og styrke Fornebu som et vellykket og bærekraftig byutviklingsområde, legger hun til.

– Er dere utålmodige?

– Vi har ventet lenge, men har gjennom våre forhandlinger med fylkeskommunen fulgt utviklingen nøye. Vi er svært glade for at Fornebubanen nå kommer, sier Seip.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Prislapp: 16,2 milliarder

Gjennom deres samlede utbygging på Fornebu bidrar OBOS alene med nær 1,25 milliarder til bygging av Fornebubanen.

Prislappen på prosjektet totalt er etter flere kostnadssprekker estimert til 16,2 milliarder kroner.

– Er det sannsynlig at kostnadene vil øke ytterligere?

– Vi jobber knallhardt med kostnadsoptimalisering i alle prosjektets deler og for å holde oss innenfor rammen på 16,2 milliarder. Samtidig vil vi bygge funksjonell T-banelinje av høy kvalitet, i tråd med strenge miljøkrav og krav til fornuftig vedlikehold. Det er dette som er planlagt, og vi skal gjøre vårt for å klare det innenfor de 16,2 milliardene vi har til rådighet, sier Irene Måsøval.

Dette skal skje på Fornebubanen fremover:

  • Ved Fornebuveien 50 fortsetter Marthinsen & Duvholt de forberedende arbeidene for tverrslag Fornebuporten frem til desember. Deretter er det klart for å drive tverrslaget, en jobb som inngår i den første store tunnelentreprisen.
  • I midten av desember starter den første store entreprisen. For 497 millioner kroner skal Skanska utføre grunnarbeidene på Fornebu sør. Entreprisen omfatter også omlegging av veier, kabler og rør i grunn.
  • Det skal også etableres tverrslag og anleggsadkomst på Skøyen i nær fremtid. Entreprisen er lyst ut i markedet og planlagt gjennomført i 2021-22.
  • Fornebubanen forventer å signere kontrakt for den første store tunnelentreprisen tidlig i 2021. Denne entreprisen gjelder tunnel fra Lysaker til Fornebu.
  • Senere i 2021 skal kontrakt for tverrslag på Lilleaker inkludert anleggsadkomst ved Lysakerelva lyses ut. Deretter følger en stor entreprise for tunnel Vækerø – Lysaker. Her regner de med oppstart i fjerde kvartal 2021.
  • Sent i 2021 er det også planlagt utlysing av kontrakt for tverrslag Madserud. Denne jobben går på etablering av løsmassekulvert mellom Vestre gravlund og Hundejordet i Frognerparken for utkjøring av masser og tilkomst for tunneldriving.
  • Entreprisen for sjøledninger skal fullføres i 2020. Arbeidet utføres av Dykkerteknikk AS og nå gjenstår sjøledning i Bestumkilen. Sjøledninger leder renset vann vekk fra Fornebubanens anleggsområder og ut i fjorden på 20 meters dyp. Sjøledninger er allerede på plass i Fornebukta, Rolfsbukta og ved Lysakerelvas utløp.
  • Arbeid med bygningsbesiktigelser fortsetter. Dette utføres av Forcit Consulting parallelt med at Fornebubanen jobber med informasjon og nabokontakt.