Foto: Asak Miljøstein
Foto: Asak Miljøstein

Innlegg: Overvann - vannet som fosser mellom departementene

Betongfokus har på vegne av medlemsbedriftene sendt inn vårt innspill til regjeringens strategi for klimatilpassing. Vi har presentert noen av betongbransjens løsninger for overvannshåndtering men hovedproblemet er at dette vannet fosser forbi i departementene uten at noen tar hovedansvar for løsningene. Dette mener vi Regjeringen må ta ansvar for å rydde opp i.

Innlegg av:

Jan Eldegard Hjelle, Betongfokus

Klimatilpassing krever kompetanse
Det er i dag gode prosedyrer for planlegging, bygging og drift av tradisjonelle VA-anlegg med rør- og kumsystemer. En overgang til naturbasert overvannshåndtering krever utvidet kompetanse, samhandling og endringer i roller og ansvarsfordeling. Slik naturbasert overvannshåndtering består av en serie løsninger som samlet kalles den blågrønne verktøykassen. Overvannet håndteres på overflaten slik at man reduserer eller unngår belastningen på rørsystemet under bakken.

Som bransjeforening har vi bygget slik kompetanse gjennom en arbeidsgruppe som har utarbeidet en teknisk veiledning for permeable dekker som er tilgengelig for alle. (www.belegningsstein.betongfokus.no)

Vi mener det er viktig at det stilles kompetansekrav til de som skal planlegge og bygge moderne og innovative blå-grønne løsninger. Slike veiledninger som nevnt over, er viktige dokumenter for å sikre riktig kvalitet for utførelse av tiltak for klimatilpassing.

Uklare ansvarsforhold i forvaltningen
Ansvaret for håndtering av overvann er i dag fordelt mellom Olje- og energidepartementet med NVE på laget, som gir føringer ift. de større vannmengdene som overvannsflom. Klima- og miljødepartementet med Miljødirektoratet på laget, gir sine føringer for håndtering av mindre vannmengder gjennom anbefalinger om bruk av blågrønne løsninger. Midt mellom dette finner vi Kommunal- og distriktsdepartementet som har ansvaret for hvordan vi bygger her i landet med blant annet Plan- og bygningsloven med TEK. Vi mener dette klart viser at det er et stort behov for en helhetlig tilnærming til overvann der det overordnede ansvaret ligger hos én myndighet.

Jan Eldegard Hjelle. Foto: Tuva Skare

Jan Eldegard Hjelle. Foto: Tuva Skare

Stortinget har vedtatt endringer i plan- og bygningsloven som bl.a. innebærer at kommunene kan pålegge tiltakshavere å etablere offentlige blågrønne overvannsløsninger i områder som skal bygges ut. Hittil har de bare gitt pålegg om å lede bort overvannet i rør.

Nye blågrønne overvannsløsninger gir nye verktøyer som bruk av åpne bekker og dammer, grøntområder, blågrønne tak, regnbed og nye typer harde dekker som både håndterer trafikkbelastning og slipper gjennom vann.

Vi mener slike løsninger snarest må inn i teknisk forskrift og preaksepterte ytelser med utnyttelse av permeable dekker bør derfor inn i veiledningen til TEK.

I kommunene er det heller ikke angitt én overordnet myndighet for håndtering av overvann, noe som skaper en arbeidskrevende og lite effektiv koordinering. Det er ofte svært uklart hvem i kommunen som skal håndheve etablering av flomveier og fordrøyning i etablert bebyggelse, hvem skal drifte overvannsløsninger på overflaten eller hvem har ansvaret for finansiering og hvem står for drift og vedlikehold av blågrønne løsninger?

Den andre største utfordringen er at begrepet overvann er definert i lovverket under begrep avløp og dermed vil de som etablerer et overvannstiltak kunne bli erstatningsansvarlige med objektivt ansvar slik man gjør med avløp (altså selv om de ikke er uaktsomme). Dette er naturlig nok en hindring når både kommuner og private vurderer å etablere overvannstiltak.

Det haster
Vi adresserer spesielt utfordringene med å fremskynde bruken av nye løsninger for håndtering av store mengder overvann. Etterslepet på vann- og avløpsnettet er formidabelt og voksende, og følgene av klimaendringen vil forsterke problemene. Vi har i løpet av de siste årene utviklet effektive løsninger i norsk betongindustri som håndterer overvann på utearealer som har stor trafikkbelastning. Såkalte permeable dekker tar raskt opp store nedbørsmengder via infiltrasjon og forsinker vannet slik at kapasiteten i resten av VA-nettet utnyttes optimalt.

Endringer i roller og ansvar i møte med nye tekniske løsninger
Nye tekniske løsninger krever endringer i organisering, ansvarfordeling, finansiering og rutinebeskrivelser. Vi mener Regjeringen må ta hensyn til dette ved å bidra for å sikre en helhetlig omlegging og inkludere dette i strategien for klimatilpassing.

Vi oppfordrer Regjeringen til i strategien å prioritere implementering av nye løsninger som vi allerede har gode erfaringer med i Norge. Vi har bygget opp erfaringer med å supplere konvensjonelle VA-løsninger med nye blågrønne verktøy. Permeable dekker er både kostnadseffektive og miljøvennlige, og er ett av disse verktøyene.