Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur, og Hilde Widerøe Wibe, styreleder i Ruteretur og daglig leder i Norske Trevarer. Foto: Heidi Dokter
Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur, og Hilde Widerøe Wibe, styreleder i Ruteretur og daglig leder i Norske Trevarer. Foto: Heidi Dokter

Innlegg: Myndighetene hindrer gjenvinning av nærmere 10 millioner kg glass årlig

Ruteretur ønsker å ta ansvaret for en enklere, rimeligere og grønnere innsamling og behandling av de 650 000 vinduene og rutene som kastes hvert år. Det er et paradoks at politikere snakker om tilrettelegging for det grønne skiftet, samtidig som løsninger som dette ikke prioriteres.

Innlegg av:

Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur, og Hilde Widerøe Wibe, styreleder i Ruteretur og daglig leder i Norske Trevarer

I 2002 ble Norges første og eneste returselskap for isolerglassruter, Ruteretur AS, etablert. Formålet var å sikre en trygg innsamling og behandling av vinduer med miljøgiften PCB, som er farlig avfall. Helt siden oppstarten har det rene glasset blitt skilt fra delene som inneholder PCB, og slik begynte man å levere glass fra vinduer til materialgjenvinning i Norge.

Fortsatt går glasset fra PCB-rutene til materialgjenvinning. For hver vindusrute som samles inn, går det ca. 20 kg rent glass til Glava som blir til isolasjon (glassull). Jomfruelige materialer erstattes med kortreist glass som ellers hadde blitt gravd ned på et avfallsmottak.

Ruter havner på dynga

Kun hver 20. rute er en PCB-rute. 95 % av rutene som kasseres går derfor i dag utenom Rutereturs innsamlingssystemet. De fleste ruter omfattes altså ikke av et retursystem, til tross for at de er farlig avfall når de kasseres. Dette gjør det krevende og dyrere for avfallsbesittere og avfallsmottak å håndtere majoriteten av rutene, og bare en liten andel av disse blir gjenvunnet. En kartlegging utført av Ruteretur i 2022 viser at syv av ti ruter fra norske bygg går til forbrenning før glasset, som ikke brenner, graves ned. Dermed går glasset fra nærmere en halv million ruter til spille hvert år.

Returordning for alle kasserte ruter

Non-profit-selskapet Ruteretur eies av sentrale aktører i bygg- og eiendomsbransjen, som de siste par årene har jobbet aktivt for å vurdere hvordan alle kasserte ruter kan håndteres på en enklere, rimeligere og mer miljøvennlig måte. Utredninger viser at en utvidelse av retursystemet Ruteretur, til å omfatte alle kasserte vinduer, vil være det klart beste alternativet. Det vil blant annet sikre god innsamling av kasserte isolerglassruter i hele landet, en riktig og trygg håndtering av farlig avfall og materialgjenvinning av alt glass. I dag går nærmere 10 millioner kg glass til spille hvert år. Samkjøringen av de rundt 650 000 vinduene som kasseres årlig vil gi stordriftsfordeler som reduserer kostnader, og ordningen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom.

Stor miljøgevinst

Isolerglassruter inneholder miljøgifter som klorparafiner, ftalater og PCB. Norge har vært blant de flinkeste i klassen til å håndtere miljøgifter fra kasserte ruter, mye takket være Ruteretur. En utvidet returordning hvor alle ruter kan leveres kostnadsfritt vil utvilsomt bidra til at miljøgifter på avveier reduseres ytterligere.

Kvartssand er den råvaren det går mest av ved glassproduksjon. Sanden kommer gjerne fra andre verdensdeler og vi går tom for den om noen tiår. Uttak av kvartssand og deponering av glass er ikke den største årsaken til naturkrisen, men ved å løfte blikket og ta en titt på alt glass vi omgir oss med, skjønner man at glass er en del av dette problemet, frem til sirkulære løsninger er etablert.

En rapport som Norsus utarbeidet for Ruteretur tidligere i år, viser at en returordning for alle ruter, som sikrer materialgjenvinning av alt glass, gir en betydelig miljøgevinst når det gjelder å redusere utslipp av klimagasser. Dette gjelder både om kassert glass blir til glassull eller vindusglass. Rapporten viser videre at materialgjenvinning er gunstig for en hel rekke miljøparametere, som overgjødsling, forsuring og arealbruk.

Et annet interessant funn er at PCB-ruter, som bare utgjør fem prosent av rutene som kasseres, står for 27 prosent av klimagevinsten fra avfallshåndteringen av landets vindusruter. Dette skyldes materialgjenvinning av glass og energiutnyttelse, og viser at et retursystem – hvor glass gis nytt liv – gir store miljøgevinster.

Ruteretur er klare til å ta ansvar

Ruteretur informerte Klima- og miljødepartementet i fjor om at returselskapet ønsker å ta hånd om alle typer isolerglassruter. Tilbakemeldingene myndighetene har kommet med så langt er at dette ikke kan prioriteres i dag.

Ruteretur har gjort et solid forarbeid, vi har påtatt oss ansvaret med å drifte en utvidet ordning, og vi står klare til å gjøre jobben. Dermed kan alle ruter inngå i den sirkulære økonomien og Norge få et nytt fyrtårn på veien mot det grønne skiftet. Alt vi trenger fra myndighetene er en endring i dagens regelverk slik at dagens returordning kan gå fra å kun omfatte PCB-ruter til å omfatte alle vinduer og isolerglassruter. Det bør ikke være for mye å be om. Vi forventer at myndighetene snarest kommer oss og miljøet i møte.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.