Informasjonsflyten må på plass

Kampen mot arbeidslivskriminaliteten fortsetter med uforminsket stryke, og det trengs dessverre mer enn noensinne. Et av de viktigste aspektene man nå rett og slett må finne bedre ordninger på er å sikre en bedre informasjonsflyt mellom de ulike involverte etater, samt se mer på hvilken informasjon som kan deles med virksomhetene i de ulike næringene.

Flere oppslag både her i Byggeindustrien og i en rekke andre medier den senere tiden viser med all tydelighet at det fortsatt er altfor mange useriøse virksomheter i næringen, og alvorlighetsgraden er så stor at dette ikke er useriøsitet, men reinspikka kriminalitet. Mafialignende tilstander, trusler, vold, menneskehandel, identitetstyveri og så videre er dessverre nesten blitt dagligdags lesning om hva som foregår i deler av næringslivet og i byggenæringen.

Selv om de aller fleste innen byggenæringen i all hovedsak består av hardtarbeidende og ærlige personer og virksomheter, er det likevel for mange som faller utenfor det meste og opererer innen den kriminelle sfæren, men som likevel får innpass på våre byggeplasser. Dette dominerer derfor også mediebildet, og bidrar dermed også til å sette det nødvendige fokuset på dette området.

Det er gjort mye for å bøte på problemet, men så langt er det åpenbart ikke gjort nok, eller så har man rett og slett ikke har funnet de riktige virkemidlene ennå. Det skal i hvert fall ikke stå på viljen. Sjelden er næringens aktører, organisasjoner og myndighetene så samstemte som når det gjelder kampen mot arbeidslivskriminaliteten. Det er ingen som er i tvil om motivasjonen til å vinne kampen, men det er ikke alltid man klarer å bli enige om virkemidlene, eller i hvert fall ikke hvordan man skal få disse på plass. Og nå er det slik at det haster med å finne frem til og få på plass noen tiltak som faktisk hjelper, også mot de aller mest alvorlige tilfellene.

Det tverretatlige a-krimsamarbeidet, som består av Skatteetaten, Politiet, Riksadvokaten, Økokrim, Finanstilsynet, Arbeidstilsynet, Nav og Tolletaten har jevnlige møter for å diskutere kampen mot arbeidslivskriminaliteten i Norge. Tirsdag kom de tre nye statsrådene, som har fått et særskilt ansvar innen dette feltet, finansminister Jan Tore Sanner (H), justisminister Monica Mæland (H) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), for å delte på et slikt møte. Her fikk de med seg både informasjon og ønsker/krav fra de deltakende parter. Det ble også lagt frem opplysninger om hvordan de kriminelle nettverkene stadig driver mer avansert og sammensatt, og hvordan dette derfor medfører et sterkt behov for økt innsats med flere nye momenter.

Dette innebærer blant annet at man må bli flinkere til å stoppe selve årsaken til de store problemene, og det er bakmennene som sitter og styrer disse nettverkene, og ikke de som er ute og gjør jobben på byggeplassene. Dette vil selvsagt ikke bli enkelt, men problemet representerer en så stor fare for det organiserte arbeidslivet og hele den norske modellen, at man må ta tak i dette med en langt større kraft enn vi har sett effektene av så langt.

En av de viktigste innspillene de tre ansvarlige statsrådene fikk med seg var behovet for bedre systemer for deling av informasjon mellom seg. Ulike etater sitter på mye informasjon, men regler og forskrifter har hindret dem fra å dele mye av denne informasjonen. Dette er opplysninger som i sum kunne gitt en langt bedre totaloversikt enn hva man i dag er i stand til å få frem og benytte i kampen mot de kriminelle. Her må man nå se på regelverket og finne mer smidige løsninger for deling av informasjon, og se til at kompetansen må deles slik at dette kan tas videre og dermed også kan bidra til å stoppe lovbruddene i å skje og ikke minst få fortsette.

Informasjon er rett og slett nøkkelen til bedre oversikt, og kanskje det viktigste kampvåpenet myndighetene, og dermed også virksomhetene i næringen, kan benytte seg av. Vi håper derfor de ulike departementene tar til seg dette ønsket, som har vært fremmet av de ulike etatene og næringen selv, i lang tid. Nå er det på tide å finne frem til konkrete momenter som kan snu på denne utviklingen. Statsrådene var tirsdag tydelige på at skurkene skulle tas. Vi håper inderlig de får viljen sin.