- Ikke boikott egen utdanning

- Elever som velger å boikotte de nasjonale prøvene, må være klar over at en slik handling kan få konsekvenser for deres utvikling i faget og på standpunktvurderingen, sier utdanningsminister Kristin Clemet.

Ungdomsorganisasjoner har igangsatt aksjoner med oppfordring om å boikotte prøvene som starter 25. januar. Utdanningsdirektoratet har nå sendt brev til fylkesmennene og bedt om at disse snarest informerer skoler, foresatte og elever som i løpet av våren skal ha prøver i lesing, skriving, matematikk og engelsk om hvilke følger en boikott kan ha for den enkelte elev. - Boikott av de nasjonale prøvene betyr at eleven boikotter sin egen utdanning, sier Clemet. Nasjonale prøver i lesing, skriving, matematikk og engelsk er obligatoriske for elever ved offentlige og frittstående skoler. De nasjonale prøvene skal kartlegge elevenes grunnleggende ferdigheter, og resultatene skal brukes som et grunnlag for å videreutvikle disse ferdighetene. Elever som ikke gjennomfører prøvene, mister en viktig mulighet til å få bedre tilpasset opplæring. Formålet med de nasjonale prøvene skiller seg klart fra avgangsprøver og eksamen. Karakterer fra avgangsprøver og eksamen er sammen med standpunktkarakterer en sluttvurdering, mens resultatet fra de nasjonale prøvene først og fremst skal være en underveisvurdering som lærerne skal bruke i det videre arbeidet med elevene. Resultatet fra de nasjonale prøvene kan likevel inngå som en del av vurderingsgrunnlaget når standpunktkarakterer skal settes, i likhet med andre prøver og øvrig arbeid i faget. Reaksjonene overfor elever som boikotter vil være lik den reaksjonen skolen bruker når eleven ikke møter frem eller ikke deltar i undervisningen uten gyldig grunn. - De nasjonale prøver er et viktig verktøy for utviklingen av den enkelte elevs ferdigheter. Jeg håper at foresatte og elever forstår alvoret ved å si fra seg denne muligheten for bedre tilrettelagt opplæring, sier utdanningsminister Kristin Clemet. Stortinget har sluttet seg til forslaget om å innføre et kvalitetsvurderingssystem i norsk skole. De nasjonale prøvene utgjør en viktig del av systemet.