Høyere inntekter for Norwegian Property

Flere arealer ble ferdigstilt og tatt i bruk av nye leietakere i løpet andre kvartal 2014, og det førte til økte inntekter for Norwegian Property.

Samlede leieinntekter var NOK 187,8 millioner, en økning fra NOK 181,1 millioner i første kvartal 2014.

Driftsresultat før verdiendringer ble NOK 141,9 millioner. Etter realiserte finansposter ble positivt resultat før skatt og verdiendringer NOK 43,2 millioner.

Positiv verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 180,2millioner og negativ verdiendring for finansielle derivater utgjorde NOK 114,9 millioner.

Etter en skattekostnad på NOK 25,1 millioner ble periodens resultat positivt med NOK 83,4 millioner. Dette medførte et positivt ordinært resultat per aksje (EPS) i andre kvartal på NOK 0,15.

Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 9,25 per aksje per 30. juni 2014, opp fra NOK 9,09 per aksje ved utgangen av første kvartal 2014 (EPRA: NOK 10,35 ved utgangen av andre kvartal 2014).