- Styret har kjørt en grundig prosess, og kom basert på denne med sin anbefaling. At dette forslaget ikke fikk kvalifisert flertall på generalforsamlingen, tar vi til etterretning, sier styreleder Øyvind Engelstad i NFF.

Generalforsamlingen gikk imot navneendring for NFF

Med bakgrunn i én blank stemme ble styrets forslag om å endre navnet til foreningen fra Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) til Norsk tunnel- og bergsprengningsforening. nedstemt på tirsdagens generalforsamling.

Styret i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk har gjennom vinteren og våren 2018 kjørt en grundig prosess overfor medlemmene med tanke på eventuelt navneendring. Etter styreleder, Øyvind Engelstad sin annonsering av prosessen ved åpningen av Fjellsprengingsdagen 2017, ble det kjørt en nettkampanje der det kom inn hele 92 navneforslag. Styret behandlet forslagene og vurderte også andre faktorer og innspill.

- Basert på dette fremmet styret forslag om å endre navn til Norsk tunnel- og bergsprengningsforening. Tanken var å få frem både tunnelfaget og bergsprengningsfaget som begge utgjør kjernen av foreningens virke, sier styreleder Øyvind Engelstad.

Forslaget ble tirsdag fremmet for generalforsamlingen. En navneendring ville som følge av at det innebærer behov for en vedtektsendring kreve 2/3 flertall av de fremmøtte stemmene.

- Det eksisterende navnet har selvfølgelig lang tradisjon, og som ventet dreide innleggene i diskusjonen under generalforsamlingen i stor grad om dette sett opp mot behov for et mer dekkende navn, påpeker Engelstad

Etter utveksling av synspunkter ble det avholdt skriftlig avstemming. Resultatet ble 19 stemmer for endring, 9 mot endring og 1 blank. Dette innebærer at 19 av 29 fremmøtte eller 65,5 prosent stemte for navneendring, mens 31 prosent stemte imot styrets forslag. Den blanke stemmen som utgjør 3,5 prosent ble derfor utslagsgivende, og foreningen beholder derfor sitt eksisterende navn; Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF).

- Generalforsamlingen er foreningens øverste organ, og vedtektene er etablert for å sørge for klare retningslinjer. Styret har kjørt en grundig prosess, og kom basert på denne med sin anbefaling. At dette forslaget ikke fikk kvalifisert flertall på generalforsamlingen, tar vi til etterretning. Prosessen har i våre øyne vært god og gitt oss mulighet til å få frem ulike synspunkt og diskutere både det indre liv (kultur, tradisjon og spennet i virkeområde) og vårt forhold til omverdenen (synlighet, tydelighet og profil). Disse momentene tar vi med oss i det videre arbeidet med å utvikle samholdet og samarbeidet, samt jobbe med å være synlige og bidra med vår kunnskap og kompetanse mot omverdenen. Vi er forening med mange fantastisk engasjerte og hardtarbeidende bidragsytere som hele tiden, basert på frivillighet, yter en stor innsats for å bringe bransjen og faget fremover. Vi jobber nå med mange viktige oppgaver som på ingen måte avhenger av «innpakningen», uttalte styreleder Engelstad etter avstemningen.