Førsteamanuensisen ved Arkitektur- og designhøgskolen er dømt for bruk av svart arbeid i en leilighet i Oslo. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen dømt for bruk av svart arbeid

En førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen kjøpte svarte håndverkstjenester for 122.660 kroner.

Torsdag 21. juni ble arkitekten og førsteamanuensisen dømt i Oslo tingrett til 30 dager betinget fengsel, samt en bot på 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

Bakgrunnen er at den domfelte brukte et enkelmannsforetak til å pusse opp leiligheten sin i Oslo uten å sørge for at det ble betalt skatter og avgifter for en omsetning på 122.660 kroner.

Oppussingsarbeidene pågikk fra oktober 2016 til mars 2017, og ifølge tingretten ble til sammen 30.665 kroner i moms unndratt statskassa.

Uforbeholden tilståelse

I tingretten avga førsteamanuensisen en uforbeholden tilståelse, noe tingretten har tatt hensyn til i dommen.

– På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med forsett. Både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom, heter det i dommen fra tingretten.

Påtalemyndigheten nedla også påstand om inndragning av utbytte. Utbytte av en straffbar handling skal inndras, jf. straffeloven § 67.

Besparelser ved ulovlig virksomhet regnes som utbytte.

– Domfeltes besparelser ved å engasjere enkeltmannsforetak uten at det ble betalt merverdiavgift skal derfor inndras, heter det i dommen.

Besparelsen i denne saken er ifølge tingretten på 118.840 kroner.

Ledelsen ved AHO ikke informert

Ledelsen på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er ikke  informert om dommen.

– Verken jeg eller rektor ved AHO er kjent med denne saken, og vi ønsker å vente med å uttale oss ytterligere inntil vi får mer informasjon, sier direktør organisasjon Randi Stene ved AHO til Byggeindustrien.

– Men på generelt grunnlag, hvordan stiller AHO seg til svart arbeid?

– Helt generelt er det ikke tvil om at AHO er opptatt av at vi skal følge lover og regler. Gjennom hele utdanningsløpet legger vi sterk vekt på bransjeetikk, og svart arbeid er med på å undergrave fundamentet for seriøse aktører i byggenæringen, sier Stene.