- For snevert å gå løs på snusirkler, vi må tenke større

Skog 22s arbeidsgruppe for bygg advarer regjeringen mot «å forenkle for forenklingens skyld», og mener lov- og regelendringer for byggenæringen i større grad må dreies mot bærekraft og bruk av miljøvennlige materialer.

Dette er bare noen av innspillene fra rapporten som arbeidsgruppen for bygg la ut til høring 30. august. 

– Vi ser at kravet til miljø og bærekraft i byggenæringen vil forsterkes, og da blir fornybare bygningsmaterialer automatisk et tema, sier arbeidsgruppens leder og Treindustrien-direktør Heidi Kielland til Byggeindustrien.

Hun mener en slik utvikling vil gi store markedsmuligheter for skog- og treindustrien.

 – Næringen kan utvikle gode løsninger med tre som materiale alene, men også videreutvikles i kombinasjon med andre materialer, sier Kielland.

Hele rapporten, samt de andre delrapportene fra Skog22, kan du lese her.

Vil ha bærekraftige TEK-endringer

Skog22

Oppdraget til det regjeringsoppnevnte utvalget Skog 22  er å utarbeide en helhetlig strategi for verdikjeden knyttet til skogbruket. Utvalget ersammensatt av aktører fra næringen, forskning, interesseorganisasjoner og myndighetene.

Skog22-arbeidsgruppen mener regjeringen må gjøre endringer i tekniske forskrifter som legger til rette for økt bruk av bærekraftige og miljøvennlige bygningsmaterialer.

Blant annet anbefaler de at teknisk forskrift følger opp byggevareforordningen som ble innført for litt over ett år siden. I byggevareforordningen er bærekraftig bruk av naturressurser et grunnleggende krav til byggverk.

– Det er positivt at regjeringen ønsker å gjøre det enklere for byggenæringen, men vi savner en mer helhetlig gjennomgang av de tekniske forskriftene. Det virker litt tilfeldig og snevert å gå løs på snusnirkler, uten at næringslivet får en klar indikasjon på hvilken retning disse forenklingene skal ta oss.

– Vår arbeidsgruppe mener derfor forenklingene i langt større grad må sees i lys av byggevareforordningen og de signalene DIBK har gitt. Med det mener vi at regelendringene må målrettes mot miljø og bærekraft, samt økonomi som er målbar, sier Kielland.

Tror ikke på generelle skattelettelser

Arbeidsgruppen har også sett nærmere på flere andre sentrale rammevilkår de mener bør endres for å bygge opp skog- og treindustrien i Norge.

De har ikke tro på at generelle skattelettelser vil være til gunst for næringsutviklingen i de delene av byggenæringen som sliter med utfordringer i dag. I rapporten peker arbeidsgruppen på at det må mer målrettede skattemessige tiltak til.

Blant annet foreslår arbeidsgruppen av avskrivningsregler for bedriftene blir tilpasset behovet for løpende produktutvikling i næringen.

– Det går for eksempel på teknologisk utstyr som har en levetid som står i forhold til stadig produktutvikling. Det er et tiltak som vil være svært for skognæringen, men også for fastlandsindustrien generelt, mener Kielland. 

Arbeidsgruppen for bygg har også sett nærmere på samferdsel, innovasjon, forskning, kompetanse, struktur og organisering av næringen.

Bredt sammensatt

Foruten Kielland, har arbeidsgruppen for bygg bestått av Knut Einar Fjulsrud, Treindustrien, Lars Brede Aandstad, Moelven Byggmodul, Knut Birger Andersen, Fellesforbundet, Sissil Gromholt, Pushak, Erik Habberstad, Nordek/XL-Bygg, Roald Haug, Støren Treindustri, Erik Larnøy/Gry Alfredsen, Skog & Landskap, Tor Jørgen M. Lindahl, LO, Michael Lommertz, Statsbygg, Petter L. Nøstdal, Veidekke Entreprenør, Helge Urstrømmen, Glommen Skog og Audun Øvrum, Treteknisk.