Illustrasjonsfoto

Boligprodusentene vil ha snusirkel på 1,3 m i alle boliger

Boligprodusentene har nå avgitt sine høringsmerknader til forslag om endringer i byggteknisk forskrift (TEK10). Foreningen anbefaler at kravet til snusirkel reduseres fra 1,5 meter til 1,30 meter og at kravet skal gjelde for inngangsplanet i alle nye boliger, uavhengig av størrelsen på boligen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt et forslag om endringer i byggeteknisk forskrift (TEK10) på høring. Endringene går på krav til tilgjengelighet i boliger, krav til uteareal og gangatkomst, og noen øvrige krav.

Boligprodusentene har nå sendt sitt svar gjennom en lengre rapport.

Endring av tilgjengelighetskrav

For tilgjengelighetskrav i boenhet legger KMD fram to alternativer endringsforslag:

* Alt A: Beholde dagens tilgjengelighetskrav, men i hver bygning kan det gis unntak for 50 % av boenhetene under 50 m2 BRA.

* Alt. B: Beholde dagens tilgjengelighetskrav, men endre snusirkel fra 1,5 m til 1,4 m, og kun kreve at ett rom av hver funksjon må tilfredsstille kravet.

Boligprodusentene anbefaler alternativ B, men støtter ikke det foreslåtte kravsnivået.

- Kravet til snusirkel må være 1,30 m, som tidligere signalisert av statsråd Sanner. Samtidig må det lempes på kravet til fri sideplass ved dør og utvendig terskelhøyde ved inngangsdør. Lemping av kravene støttes av resultatene fra et forskningsprosjekt som nylig er utført av Norsk forsknings­laboratorium for universell utforming ved Høgskolen i Gjøvik, heter det i høringssvaret fra Boligprodusentene.

De anbefaler at justerte tilgjengelighetskrav innføres som minstekrav for inngangsplanet i alle nye boliger.

- Med krav om trinnfrihet og snusirkel 1,30 m vil alle boliger på inngangsplanet være tilpasset rullestolsbrukere som benytter manuelle rullestoler eller elektriske rullestoler med midtsentrert drivhjul, skriver de.

Endring av krav til uteareal og gangatkomst

KMD foreslår at kravet om universell utforming av uteareal bare skal gjelde for felles uteareal for boligbygning med krav om heis, og ikke for felles uteareal for større boligområder. KMD forslår videre at gangatkomst til alle bygninger med boenhet skal ha maksimal stigning 1:15, mot krav om 1:20 i gjeldende TEK10 § 8-6.

Boligprodusentene støtter ikke dette forslaget.

- Teknisk forskrift bør ikke stille detaljerte krav om universell utforming av utearealer (UUU) og gangatkomst til bygning. Tomteforholdene vil avgjøre hvor stor grad av UUU og hvor stor stigning på gangatkomst som kan oppnås i hvert enkelt tiltak. Hensynet til UUU og gangatkomst bør ivaretas gjennom reguleringsplaner og som en del av byggesaksbehandlingen. Endring av stigningskrav fra 1:20 til 1:15 vil i praksis bare være en mindre lemping. Forskningsrapporten fra Høgskolen i Gjøvik åpner for at det med stigningsforhold 1:12 og 1:10 kan aksepteres høydeendring på inntil 100 cm. Dette må formidles til regulerings­myndighetene slik at nye reguleringsplaner ikke baseres på gamle sannheter om maksimal stigning 1:20 og innlagte hvileplan for hver 0,6 m høydeforskjell, utdyper Boligprodusentene.

Øvrige endringer

Boligprodusentene støtter forslag om:

* endring av krav til utgang fra branncelle i øverste etasje i byggverk i risikoklasse 4

* endring av maksimal åpningskraft for dører fra 20 N til 30 N

Boligprodusentene går mot forslag om:

* krav om personsikkerhetsruter for alle glassfelt med brystning lavere enn 0,8 m. Boligprodusentene etterlyser statistikk eller fakta som forsvarer denne kostnadsdrivende skjerpelsen.

Regjeringen har ambisjoner om forenkling, fornying og forbedring. For å redusere byggekostnadene har statsråd Sanner signalisert lemping av forskriftskravene til tilgjengelighet i boliger.

- Dette er prisverdig. Men Boligprodusentene finner ikke at de foreslåtte endringer er i tråd med ambisjonene om forenkling, fornying og forbedring. De foreslåtte endringene lever heller ikke opp til forventningene som statsråden skapte ved å gå så offensivt ut i media signalisere lemping av tilgjengelighetskravene i boliger, skriver de videre.

Boligprodusentenes høringsmerknader kan lastes ned her

Henvisninger:

I et forskningsprosjekt har Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved Høgskolen i Gjøvik testet hvor mye plass en rullestol trenger. Forskingsprosjektet er gjort på oppdrag fra DiBK. Rapporten kan lastes ned fra DiBKs nettsider.

Universell Utforming AS har kartlagt rullestoler og rullatorer i forbindelse med revisjon av Byggteknisk forskrift – TEK10. Rapporten er utarbeidet for Boligprodusentenes Forening og kan lastes ned her