Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Entreprenørtopper: Mange bra NTP-tanker fra Hareide

Både konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge og konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur mener det i utgangspunktet er mye bra i det som Hareide har lagt frem rundt den nye Nasjonale transportplanen som nå er under utarbeidelse.

<p>Konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge.</p>

– Det er viktig å ta med seg en realisme som gjør NTP til et godt styringsverktøy og som gir planen den forutsigbarhet den bør representere, sier Rød til Byggeindustrien.

Det var torsdag samferdselsminner Knut Arild Hareide gikk ut gjennom et leserinnlegg og et intervju i Aftenposten med opplysninger om at deler av dagens Nasjonale transportplan er urealistisk, og at flere store samferdselsprosjekter dermed kan bli kuttet. Han la også frem en plan om at det skal legges opp til en ny måte å arbeide med NTP på, og da spesielt inn mot siste del av planperioden. Det foreslås nå å jobbe med en såkalt porteføljestyring, som blant annet betyr at konkrete prosjekter ikke tas inn i andre halvdel av planperioden. Her skal man heller beskrive hvilke utfordringer man vil løse og sette av ressurser til, men ikke binde seg til prosjekter som kan gå ut på dato. Det foreslås også å legge opp til at fagetatene skal jobbe sammen om å finne de beste løsningene til en forutsigbar kostnad.

Rød mener Hareide nå setter fingeren på noe som er åpenbart.

– Noen prosjekter har delvis hatt urealistiske planer. Det er ikke rart en del politikere mener de blir holdt for narr når prosjektene øker så voldsomt i volum i forhold til hva som først ble fremlagt av kostnadsrammer. Det har vært enorme overskridelser i enkelte prosjekter, som gjør at vi i vår tilnærming til NTP er enige med Hareide om at det bør være en realistisk ramme i forhold til kostnad og når prosjektene skal komme. Det er viktig at NTP kan skape en forutsigbarhet som er viktig for oss i Skanska og bransjen som helhet, legger Rød til.

Han mener nettopp forutsigbarhet er et nøkkelord, og det å ha en realisme i planverket for å kunne bygge opp den kapasiteten som trengs, er avgjørende for entreprenørene.

– Må bruke de riktige gjennomføringsmodellene
Rød er også opptatt av at de prosjektene som får de nødvendige bevilgninger og som skal bygges ut, planlegges og utføres med de riktige gjennomføringsmodellene.

Øivind Larsen, konserndirektør i Veidekke Infrastruktur.

– Gode gjennomføringsmodeller, tilpasset de ulike prosjektene, gjør at vi kan bygge mer kostnadseffektivt og skape gode resultater, sier Rød. Han peker på at det finnes flere eksempler på at bruk av de riktige gjennomføringsmodellene har gitt gode prosesser og prosjekter, og trekker blant annet frem utbyggingen av OPS-prosjektet Riksvei 3/25 Løten-Elverum som nylig sto ferdig som et godt eksempel på nettopp dette.

– Det finnes mange gode prosjekter som viser at om en god gjennomføringsmodell benyttes så vil du få en god strukturmodell for kunne utføre prosjektene innenfor de gitte rammene, påpeker Rød - som understreker at totalrammen for NTP ikke er det som betyr noe, men at det er når de konkrete prosjektene kommer som er det viktigste.

– Vi må ha litt realisme i det vi holder på med
Øivind Larsen, konserndirektør i Veidekke Infrastruktur, mener også at det er mye fornuftig i uttalelsene Hareide kommer med.

– Vi har sett at mange av gigaprosjektene som har vært planlagt har vært underbudsjettert. Vi må ha litt realisme i det vi holder på med, sier Larsen.

Han peker på at det viktigste for Veidekke er at man har en forutsigbarhet for å kunne planlegge virksomhetenes satsing inn mot anleggsmarkedet og for å bygge opp en riktig kapasitet.

– Vi tror det kommer veldig mange prosjekter også fremover. Det legges ikke opp til å bruke mindre penger, men at det skal bli færre store prosjekter. Dessuten vil det bli veldig viktig å vurdere samfunnsnytten i alle prosjekter som blir bygd. Vi ønsker gjerne å jobbe med å utvikle samfunnsnyttige prosjekter, sier Larsen.

– Samtidig ser vi det som positivt om dette grepet vil sikre at en større del av verdiskapningen havner på norske hender ved at flere av gigaprosjektene fases ut, legger Larsen til.

Geir Flåta, påtroppende konserndirektør for Anlegg i AF Gruppen.

Ønsker at verdiskapningen opprettholdes
Geir Flåta, påtroppende konserndirektør for Anlegg i AF Gruppen, sier i en kommentar til Byggeindustrien at de øsker at verdiskapningen NTP representer opprettholdes.

– Vi leser uttalelsene til statsråden med stor interesse. Nasjonal transportplan er ambisiøs og taktskiftet innen norsk veiutbygging har skapt enormt mange positive ringvirkninger som har kommet samfunnet til gode de siste årene. Som norsk aktør i denne sektoren ønsker vi at denne verdiskapningen opprettholdes, og har positiv dialog med både myndigheter og byggherrer om de kommende års videre utvikling, sier Flåta.