Enova inviterer til stor energikonkurranse

På Enovakonferansen i Trondheim skal onsdag Enova presentere en storstilt konkurranse med den hensikt å utvikle et mest mulig effektivt energisystem her i landet.

- Skal elektrifiseringen skal fortsette og vi skal skape nye verdier. Da må vi ta i bruk de mulighetene ny teknologi gir oss til å få fart i innovasjonen og skape nye forretningsmodeller, opplyser utvikling- og markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Planene for å starte en storskala demokonkurranse for fremtidens energisystem blir presentert på Enovakonferansen onsdag, Enova ønsker å få fram prosjekt innen tre ulike kategorier som alle skal bidra til å gjøre energisystemet vårt mer fleksibelt og robust. Disse er:

· Innovative modeller for effektiv ressursutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere som elektrisitet og termisk varme i kombinasjon med energilagring.

· Smarte løsninger som styrker utnyttelsen av eksisterende infrastruktur og lokal energiproduksjon.

· Nye markedsmodeller som stimulerer til økt utnyttelse av forbrukerfleksibilitet, herunder fleksibilitetsmarkeder.

– De fleste pilotene vi ser innen disse områdene, er for små. Skal energibransjen få verifisert nytten av å ta i bruk ny teknologi og nye forretningsmuligheter, er det avgjørende at dette demonstreres i stor nok skala, og under reelle driftsbetingelser. Vi vet at det krever risikoappetitt og stor investeringsvilje, og Enova er beredt på å bruke de midlene som må til for å utløse slike prosjekter i dette markedet, sier Øyvind Leistad.

Manglende kunnskap

Enova mener at manglende kunnskap og erfaring står i veien for å utnytte mulighetene som vokser fram som en følge av de hurtige endringene i energimarkedet. En konsekvens av dette kan bli at samfunnet i stedet for å dyrke fram smarte løsninger, gjør unødvendig store investeringer basert på dagens teknologi og løsninger.

– Kraftbransjen utfordres nå av digitalisering, smarte bygg, forbrukere som produserer sin egen strøm, og nytt forbruk innen transport og industri. Likevel opplever vi at mange sitter igjen i vante tankemønster og forretningsmodeller som de opplever fortsatt fungerer godt. Med denne demokonkurransen ønsker Enova å nå spydspissene som tør å tenke annerledes, sier han.

Flere steg

Prosjektet skal organiseres som en totrinns-konkurranse hvor deltakerne må kvalifisere seg før de kan levere en endelig søknad. Tanken er å få silt ut de prosjektene med størst potensiale og mulighet for å lykkes tidlig, slik at man unngår å bruke mye ressurser på initiativ som har liten sjanse for å lykkes. Enova er forberedt på å bruke betydelige ressurser på de prosjektene de velger å gå videre med.

– Vi skal fylle rollen som risikoavlaster. Det betyr at vi er på jakt etter prosjekter med høy risiko og tilsvarende høy nytte hvis de lykkes. Det betyr samtidig at vi kan komme til å støtte prosjekter som ikke lykkes i markedet. Men den risikoen skal vi ta, og vi vil uansett utfall kunne høste nyttig erfaring, sier Leistad.

Detaljene i konkurransen vil bli presentert når konkurransen formelt åpner i løpet av første kvartal i år.