En karbonfangst-realisering rykker stadig nærmere

Norcem har gjennom flere år jobbet med visjonen om å kunne etablere et fullskala karbonfangstanlegg i Brevik. Dette er nå en visjon som rykker stadig nærmere en realisering.

Som kjent står byggenæringen for en stor del av verdens CO2-utslipp. Globalt står næringens totale virksomhet for hele 40 prosent av verdens utslipp, i Norge ligger dette tallet lavere, og skal være på rundt 15 prosent. Et utfordrende område innen CO2-uslipp i næringen finner vi ved produksjon av sement. Dette er et materiale som krever veldig mye energi å produsere, og selve fremstillingen av sement gjennom kalsineringsprosessen, frigjør mye CO2. Det totale CO2-utslippene fra den globale sementindustrien skal ligge på rundt fem prosent.

Ved Norcems anlegg i Norge, og ikke minst i Brevik, er det gjort mye for å redusere disse utslippene. Blant annet har man redusert utslippene rundt oppvarmingen av ovnene i stor skala gjennom flere år. Nå benyttes andre brenselskilder til ovnene enn kull og olje som tidligere var mest vanlig. Nå benyttes blant annet store mengder avfall i oppvarmingen av sementovnene, og andelen fossile brensler er redusert kraftig.

Det er også gjennomført flere andre tiltak for å redusere klimapåvirkningen ved dette anlegget, slik at Brevik-fabrikken ligger veldig langt fremme også om man ser på alle verdens sementfabrikker. Nylig var H.K.H. Kronprinsen på besøk på anlegget i Brevik og fikk se hvordan produksjonen foregår. Men han var der først om fremst for å høre mer om karbonfangstprosjektet. Norcem har en visjon om null utslipp av CO2 fra betongprodukter, sett over et livsløpsperspektiv, innen 2030. Det er ambisiøst.

Og det er nettopp karbonfangst-arbeidet som vil kunne gi sementproduksjonen en helt ny dimensjon innen miljøarbeidet. Det er gjort mye for å redusere produksjonsutslippene så langt, men skal man ta flere skritt som virkelig gir en effekt, kommer man ikke noen vei utenom karbonfangst og lagring, eller CCS. Skal man nå en visjon om å komme ned mot nullutslipp av sementproduksjon er dette helt nødvendig. Det finnes ingen andre metoder for å kunne redusere CO2-utslippene i stor nok grad uten å kunne benytte seg av denne metoden. Derfor er nettopp dette også noe Norcem har brukt millioner av kroner på gjennom mange år for å jobbe seg frem mot. Nå er man nærmere en slik realisering enn noensinne.

Men dette er en enormt løft, på alle måter, ikke minst også økonomisk. Dette er derfor et prosjekt som må gjennomføres som et samarbeid med myndighetene. Det har over flere år vært utredet fra statlig hold hvilket karbonfangstprosjekt skal velge å gå videre med. Norcem har vært med hele veien, og er nå kun noen få hindre unna å kunne satse på en fullskala karbonfangsatsing. Før jul sendte Norcem ut et høringsutkast som beskriver hvordan arbeidet tas videre, og en endelig beslutning nærmer seg nå med raske skritt.

Skal vi ha noen forhåpninger om å nå målene i Paris-avtalen, er det avgjørende at man lykkes med karbonfangstsatsingen. Det er derfor mye som står på spill innen dette arbeidet, selvsagt for Norcem selv, men også for hele byggenæringen. Lykkes man i dette arbeidet vil det virkelig bli en gamechanger, og som vil gi enorme muligheter. Betong har gjennom mange hundre år vært verdens mest brukte bygningsmateriale, og verden trenger sement og betong for å kunne realisere alle sine viktige prosjekter også i årene fremover. Om Norcem da skulle lykkes med sin karbonfangstsatsing, vil dette virkelig få stor betydning, som strekker seg langt utover Brevik, Norge og Europa. Dette er et prosjekt hele den norske byggenæringen burde følge meget tett, og det er ikke tvil om at man nå går noen spennende måneder i møte innen dette arbeidet.